Ниигэм 28 dec 2022 1009

Шэнэ гэрэй түлхюурнүүдые абаа

Захааминай аймагай Закаменск хотын  хуушарһан гэрнүүдтэ ажаһуугшад шэнэ байрануудай түлхюурнүүдые абаба. 12 гэр бүлэ  һаяын сагта мүнөө үеын бүхы эрилтэнүүдээр баригдаһан хоёр дабхар гэртэ зөөжэ орохонь.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Хуушан гэрнай үнгэрһэн зуун жэлэй 50-яад онуудаар баригдаһан юм. Тиимэһээ тэндэ ажаһуухань аюултай болошоол даа. Мүнөө бидэ һаруул, үргэн, болбосон  түхэлтэй шэнэ байрада зөөжэ орохомнай. Халуун, хүйтэн уһатай. Гадна гэртэ ходо дулаан  байха, энэмнай үнэхөөрөө жаргал лэ даа, - гэжэ Закаменск хотын ажаһуугша Анна Тугаринова һанамжануудаараа хубаалдаа.

Энэ гэрэй барилгада 48 сая түхэриг шэглүүлэгдээ. ЖКХ-е һэльбэн шэнэлэлгын жасын мүнгэ зөөриин хабаадалгатайгаар баригдаба гээшэ. Захааминай аймагта энэ жэл бүхыдөө 80 ажаһуугшад шэнэ гэртэй болохо юм. Гэрэй барилгын үедэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников шалгалтаар ходо ерэжэ байгаа.

  • Энэ гэрэй барилга нёдондо жэлэй хабар эхилээ һэн. Шэнэ гэр бүхы шалгалтануудые гараа. Һайн шанартайгаар гэр баригдаа гэжэ харанабди. Шэнэ байранууд ажаһуугшадта һайшаагдаха гэжэ найданаб. Мүн хажуудань үшөө нэгэ шэнэ гэр бодхоогообди, тэндэ 21 гэр бүлэ зөөжэ орохо юм. Ерэхэ долоон хоногто энэ гэр ашаглалгада тушаагдаха, тиигээд һаяын сагта шэнэ ажаһуугшадта түлхюурнүүд барюулагдаха, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглээ.

«Гэр байра ба хотын оршом» гэһэн үндэһэн түлэбөөр ажаһуугшадые шэнэ гэрнүүдтэ зөөлгэнэ гэжэ һануулнабди. Мүнөөдэр Буряад орондо һандарһан гэрнүүдһээ шэнэ гэртэ зөөлгэн эршэдээ.

-Энэ түсэлэй ашаар бидэ горитой алхам урагшаа хээбди. Бүхы республикаар 1600 ажаһуугшадые нүүлгээбди. Энэ хадаа Буряадай Барилгын яаманай, аймагуудай захиргаануудай мэргэжэлтэдэй, ажаһуугшадай хамтын ажал болоно, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын коммунальна хангалтануудые һэльбэн шэнэлэлгын сайд Николай Рузавин тайлбарилаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа