Ниигэм 12 jan 2023 351

​Сэрэгшэдтэ сэнтэй түб

«Кумжа» гэһэн үндэһэтэнэй хүреэлэндэ буряад-монголшуудай үндэһэн һэеы гэр тодхогдожо эхи­лээ. Буряад нютагһаа уг гарбалтай, сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада хабаада­жа байһан хүбүүдые хүлеэн абажа байха юм.

- Һэеы гэрнүүдые бүхы ёһо соонь барихаб­ди. Буряад-монголшууд өөһэдыгөө хүннү арадай үри һадаһад гээшэбди гэжэ тоолодог юм. Гэр до­тор үндэһэн маягаар шэ- мэглэгдэхэ, - гэжэ DONTR. RU. портал дуулгана.

Нүүдэлшэдэй энэ хүреэндэ Буряад Уласай түлөөлэгшэд бэе бэеэ һэлгэжэ байжа, эндэ ерэжэ ажаллаха болоно. Түрэл нютагһаа холо алба хаажа байһан хүбүүдэйнгээ сэдь­хэл зүрхыень тэниилгэхэ, нютагайнь оршон байдал­да угтан абаха гэһэн гол зорилго эмхидхэгшэд ба­рина.

- Буряад нүхэдэй ду­радхалаар иимэ түсэл байгуулаабди. Сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулга­да Буряадһаа гарбалтай хүбүүд яһала олоор хабаа­дана гэжэ булта мэдэнэб­ди, - гэжэ түсэлые залан хүтэлэгшэ Олег Соловьев хэлэнэ.