Ниигэм 19 jan 2023 609

"Байкальская рыбалка" фестиваль хойшолуулагдаба

Олон жэлэй туршада зоной дура татажа шадаһан «Байкальская рыбалка» гэжэ фестиваль энэ удаа болюулагдаба. Загаһашадай, мүн юрыншье зоной дуратай хэмжээ ябуулга 2024 оной март һарын 24-25 болотор хойшолуулагдаба.

Энэмнай нэн түрүүн наадан, фестиваль ха юм даа. Сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада хүбүүдэйнгээ хабаадажа байхадань, иимэ юумэ үнгэргэжэ байхань буруутай гэжэ шиидээбди. Даб дээрээ сэрэгшэдээ дэмжэжэ байхабди, - гэжэ «Байкальская рыбалка» гэжэ фестиваль байгуулһан Вадим Бредний олондо дуулгаба.

Анха түрүүшынхиеэ загаһашадай мүрысөөн 2005 ондо үнгэргэгдэһэн юм. Жэлһээ жэлдэ хабаадагшадай тоо олошороо, холо ойрын айлшад буудаг болоо һэн. Үшөө тиихэдэ Ород Уластаа, мүн гадуур мэдээжэ зүжэгшэд, дуушад болон тамиршад хүндэтэй         айлшад болодог байгаа.

2019 ондо эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ эдир загаһашад оролсожо хабаадалсадаг болоо. Эмхидхэгшэд хабаадагшадые элдэб гоё наада дэлгэжэ сэнгүүлдэг, хүндэтэйгөөр угтадаг заншалтай һэн.

Автор: Булат БАДМАЕВ