Ниигэм 24 jan 2023 753

Буряад орондо һээр шаалга хорихые уряална

Һээр шаалган үндэһэн спортын зүйл гэжэ 2021 ондо Буряад Уласта албан ёһоор тогтоогдоо һэн гэжэ һануулая.  

© фото: «Планета Монголия» гэһэн телеграм-канал

- Урдань буряадууд үбэлдөө эдихэ мяхаяа бэлдэжэ, үүсэ хэхэ үедөө һээр шаажа наададаг байһан, - гэжэ эрдэмтэн, олониитын ажал ябуулагша Цыренжаб Чойропов тэмдэглэнэ. – Малыень гаргалсаһан хүнүүдые хүндэлхэ гэжэ мяха шанахадаа, һээр шаналсадаг байгаа. Тэрэнииень мүлжөөд, заатагүй шаажа хухалдаг һэн. Спортын энэ зүйлэй дэлгэржэ эхилһэн сагһаань хойшо бидэ буруушаадаг байгаабди.     

Цыренжап Чойроповой хэлэһээр, улаан гараараа яһа сохижо хухалхань аюултай. Гэртээ дүтынгөө зонтой найрлаһанай һүүлээр нэгэ-хоёр һээр шаажа зугаалжа болоно. Харин хэдэн арбаадаарнь хухалжа мүрысэхэ гээшэ буруу.    

Монгол орондо һээр шаалга хорихо тухай дурадхал ороо гэжэ мэдэхэдээ, эрдэмтэн ээлжээтэ удаа энэ асуудал бодхообо бшуу. Монголой эмшэд һээр шаалга дэлгэрүүлхэ зорилготой ажал ябуулдаг эмхинүүд хүнэй энхэ элүүртэ хохидол үзүүлнэ гэжэ онсолно.   

- Арад зоной дунда дэлгэрһэн энэ нааданай үрэ дүн гэхэдэ, гараа гэмэлтэһэн хүнүүд олоороо эмнэлгын газарта хандана, альганайнгаа яһа хухалаад, гипс хүүлэнэ. Тиимэһээ эмшэд һээр шаалга дэлгэрүүлхэ гэһэн клубуудай ажал ябуулга буруушаажа, тэдэниие хорихые уряална, - гэжэ «Планета Монголия» гэһэн телеграм-канал мэдээсэнэ.

Фото: «Планета Монголия» гэһэн телеграм-канал