Ниигэм 25 jan 2023 447

Багшанарта – онсо анхарал

Ород гүрэн дотор 2023 он Багшын болон залан хүтэлэгшын жэл гээд нэрлэгдэнхэй. Ургажа ябаа залуу халааниие һургахын тулада багшанарай болон хүмүүжүүлэгшэдэй хүдэлмэриин зохид оршон байдал зохёогдоно.

© фото: пресс-служба Управления капитального строительства правительства РБ

Һаяхана Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи һургуулиин шэнэ байшан дары түргэн саг соо бодхоогдо­бо гэжэ баяртай мэдээсэл абтаа. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэһээр, тус байшан оройдоол 8 һарын ху­гасаада баригдаба гээшэ. Энэ хэрэгтэ 643 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа.

Шэнэ байшанай дэргэдэ эдеэ хоол бариха га­зар, соёлой болон тамирай залнууд, номой сан хүдэлхэ.

Һүүлэй үедэ Буряад Уласта концессионно хэл­сээнэй гуримаар һуралсалай гуламтанууд бариг­дана гээд хэлэлтэй. 19-дэхи һургуулиин байшан тэдэнэй нэгэниинь болоно. Бүхы дээрээ Буряад Уласта 4 һургуули ашаглалгада тушаагдаа, үшөө 6 һуралсалай гуламта баригдажа байнхай. Ивал­гын аймагай Ивалга, Нуур-Сэлеэн, Доодо Ивалга, Посели, Сотниково һууринуудта, Тарбагатайн Доодо Саянтада 2023 оной сентябриин 1-дэ шэнэ һургуулинуудта һуралсал эхилхээр хараалагдан­хай. Гэхэтэй хамта улас дотор 55 һургуулиин бай­шан заһабарилагдана.

2022 ондо Улаан-Үдэ хотодо асари томо һургуулиин байшан үүдэеэ сэлижэ, ганса Буряад Уласта бэшэ, Алас Дурна зүгтэ эгээл ехэ һургуули нээгдэбэ гээд соносхогдоо һэн. Тиигэжэ 8-дахи һургуулида нэгэ доро 1275 үхибүүн һураха болоо бэлэй.

Үшөө тиихэдэ хүүгэдэй 19 сэсэрлиг Буряадта һаяын жэлнүүдтэ баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Багшын болон залан хүтэлэгшын жэл бүхы Ород гүрэн дотор үргэнөөр тэмдэглэгдэхэнь. Олон тоото хэмжээ ябуулганууд багшын ажалда зорюулагдаха. Багшанарай ажалда хүн бүхэнэй һайн хандасые бүридүүлхэ, дуратай болгохо зо­рилготой. Бүхы багшанар һаруул таһалгануудта хэшээлнүүдые үнгэргэхэ, классһаа гадуур хүмүүжүүлгын хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхэ арга боломжодо хүртэхэ ёһотой. Ажалайнгаа үедэ хэрэглэгдэхэ шэнэ хэрэгсэлнүүд тэдээндэ туһаламжа болохо зэргэтэй.

Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: пресс-служба Управления капитального строительства правительства РБ