Ниигэм 1 feb 2023 507

Шубуун дэн хэрэглэһээр

Улаан-Үдын захада оршодог Талецкий һууринай ажаһуугшад зайн гал дамжуулдаг эмхиин ажалаа муугаар ябуулһанайхи ехэтэ зобонод. Үбэлэй һүниин утаханда шубуун дэн носоожо, номоо үзэхэ баатай болоһон үхибүүд ядалдана. Энэ бэрхэшээлыемнай усадхыт гэжэ ажаһуугшад абарал эрижэ байна.

© фото: интернедһээ

-Үбэлэй хүйтэндэ зарим ажаһуугшад зайн галаар хүдэлдэг дулаасуулгын хэрэгсэлнүүдые хэрэглэнэ. Тэдэнь хүдэлнэгүй, ушарынь гэхэдэ, зайн галай хүсэн хүрэнэгүй. Заримдаа сайгаа бусалгахань хэсүүхэн байдаг. Үхибүүднай дэн хэрэглэжэ гү, али фонарь гэрэлтүүлжэ, гэрэйнгээ даабари дүүргэнэ, - гэжэ "Талецкий"  СНТ-гэй ажаһуугша Евгения Евдокимова тэсэжэ ядахадаа гомдоно.

Һуурин дотор зайн гал дамжуулдаг утаһануудые үлгэһэн баханануудынь үмхиржэ, үглөө мүнөө хүнэй тархи дээрэ унана аа гү гэхээр хазайжа харагдана.

-Янгинама январь һара соо 3 дахин зайн гал унтараа. Аяар 5, 6, 7, 8 сагай туршада зайн галгүй һуугаабди. Мэргэжэлтэниие дуудажа заһуулхын түлөө бидэ 4500 түхэриг түлөөбди, - гэжэ мүн лэ тэндэхи ажаһуугша Ирина Шурыгина хэлэнэ.

Ажаһуугшад хамтаржа, гомдол бэшээд, тэрээн дороо гарнуудаа табижа, захиргаанда мэдүүлгэ барибад. Засаг баригшад арад зоной тала барижа, бэрхэшээлыень усадхаха бэзэ гэжэ найдая!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: интернедһээ