Ниигэм 22 feb 2023 554

Аяншалгын арга боломжонууд

Буряад ороной түлөөлэгшэд  республикын аяншалгын сайд Алдар Доржиевай хүтэлбэри доро «Visit Mongolia» гэһэн хуралдаанда хабаадаа. Энэ ехэ албан ёһоной хэмжээ ябуулга Улаан-Батарта февралиин 14-һөө 19 болотор үнгэрөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Россиин 27 можо хизаарһаа аяншалгын һалбариин 150 гаран түлөөлэгшэд болон сэдхүүлшэд хуралдаанда уригдаһан байна.

 - Арадуудай хоорондохи харилсаанай хүгжэлтэдэ аяншалга эгээл ехээр нүлөөлдэг. Энэ хуралдаан хоёр ороной аяншалгын һалбаринуудта шанга түлхисэ үгэхэ арга олгоо. Энэ уулзалгын ашаар манай оронуудай аяншалгын талаар харилсаанууд үргэдхэгдэн хүгжэхэ, - гэжэ аяншалгын сайд Алдар Доржиев тайлбарилаа. 

Буряад Уласай аяншалгын һалбариин арга боломжонууд Улаан-Баатар хотын талмайда харуулагдаа. Россиин худалдаа наймаанай түлөөлэлгын туһаламжаар Монголой хүрэнгэ шэглүүлэлгын  компанинуудтай хэлсээнүүд үнгэрөө. 2022 оной сентябрь һарада Улаан-Баатарай мэр Д. Сумьяабазар албанай хэрэгээр Буряад Улас ерээ һэн. Энэ удаа Улаан-Баатарта болоһон уулзалгада баталагдаһан хэлсээнүүдэй дүнгүүд согсологдоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа