Ниигэм 23 feb 2023 546

Эрхэтэдэйнгээ эрхэ сүлөө хамгаална

Арад зоной эрхэ хамгаалха талаар аша туһа үзүүлһэн олониитын болон засагай эмхинүүдэй түлөөлэгшэдые нёдондо жэлэй ажалайнь дүнгөөр Баярай бэшэгүүдээр шагнаба.

© фото: Юлия Жамбаловагай хуудаһанһаа абтаһан гэрэл зураг

Һанал нэгэтэн

Буряад Уласай Засагай газарта үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгада сугларагшад элдэб һалбарида ажалладаг юм. Тиигэбэшье тэдэнэр хүн зондо туһатай байха гэһэн һанал бодолоороо нэгэдэжэ, аша туһатай ажал эрхилдэг. Ямар нэгэн амин шухала асуудалда харюу бэдэржэ, хайшаа хандахаяа ойлгожо ядаһан зондо хамһалсадаг даа. Арад зон өөрынгөө арга шадалай барагдахада, хажуу тээһээ туһа эридэг ха юм. Һайн һанаатай, һайхан сэдьхэлтэй зон шадал соогоо хажуудахидаа туһатай байһайб гэжэ бүхы наһаараа оролдожо ябадагынь мэдээжэ. Хүн зоной тала барин, тэдэнэй эрхэ хамгаалха зорилготойгоор байгуулагдаһан гүрэнэй албан ажалладаг гэжэ мэдэнэбди. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада энэ албаниие Юлия Валерьевна Жамбалова ударидана.

-Арад зоной хандаһан асуудалнууд ажабайдалай бүхы талада хабаатай. Бүхыдөө иимэ хандалгануудай тоо урда жэлнүүдтэй сасуулхада, 305-аар дээшэлээ. Хариин газарта боложо байһан сэрэгэй тусхай хэмжээ ябуулгада шархатаад, Санкт-Петербургын, Ленинградай можын эмнэлгын газарта байһан зонтой ажал ябуулнабди. Гэхэтэй хамта 40 гаран жэлэй туршада Ород Уласай эрхэтэнэй үнэмшэлгэ абажа шададаггүй зон хандана. Мүнөө тэдэнэр бүхы саарһа дансануудаа гуримшуулаа, гүрэнэй тэдхэмжэ абана, - гэжэ тон тодорхойгоор эрхэтэнэй эрхэ хамгаалагшын үүргэ дүүргэгшэ Юлия Жамбалова хэлэнэ.

Эдэ бүхы ажал эрхилхэ хэрэгтэ ниитын хүдэлөөнүүдэй болон һайн дуратанай ябуулһан хүдэлмэри сэгнэшэгүй даа. Тэдэнэй хэжэ байһан ажалынь хэмжэшэгүй үргэн ааб даа, харагдаһан юумэниинь тэрэнэй багахан оройнь гэхэдэ, буруу бэшэ байха. Буряад Уласай Толгойлогшын, Засагай газарай болон Эрхэтэнэй эрхэ хамгаалагшын зүгһөө 19  бэрхэшүүл Баярай бэшэгүүдтэ хүртэбэ. 

- Хүлгөөтэй сагта гүрэнэй энэ албанда тон ехэ хандалганууд ороно. Буянтай хэрэгтэ оролсожо байһан танда баяраа мэдүүлээд, үшөө дахин таанадаа амаршалнаб, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов сугларагшадта хандаа.

Ажалай дүнгүүд

Хамтын ажалда эдэбхитэйгээр хүдэлжэ, Баярай бэшэгтэ  хүртэһэшүүлэй тоодо «Общество без барьеров» гэһэн хизаарлагдамал аргатай зоной жасын түрүүлэгшэ Галина Горбатых ороно. Тус жаса өөрынгөө ажал хүдэлмэреэр Ород Уластаа тон мэдээжэ. Тэрэнэй ударидагшаар олон жэлэй туршада ажаллаһан Эржена Будаевагай аргагүй ехэ оролдолгоор эрэмдэг бэетэй зоной байрлаха тусхай гэр баригдаһан гэжэ та олон мэдэжэ байна ёһотойт. Алас Дурнын тойрогто гансахан иимэ тусхай гэр барихаһаа гадна, хизаарлагдамал аргатай зоной ябахада, тааруу зохид оршон байгуулха талаар амаргүй ехэ ажал хэгдэһэн байха. «Общество без барьеров» жасынхид анхан эхилһэн замһаа хадуурангүй, нигүүлэсхы һайхан удхатай ажалаа ябуулһаар.

- Ниитын ехэ хүдэлмэри хэгдэнэ гэжэ сэхэ хэлэхэ байнаб. Жэшээнь, «Байгал» аэропорт амбулифт (эрэмдэг зониие самолёдто һуулгаха тусхай хэрэгсэл)  түхеэржэ тодхоо. Энэ хэрэг тиимэшье бэлээр бүтөөд орхёогүй, хинан шалгажа байдаг эмхи зургаануудта хандаха ушар байгаа. Тэрэнэй хажуугаар бидэнэй хандалгаар В.Терешковагай нэрэмжэтэ гудамжада оршодог ниитын унаануудай тогтодог газарта пандусууд үргэдхэгдөө. Хүн зоной хандахадань, алибаа асуудал шиидхэхэ хүдэлмэри ябуулагдаһаар, - гэжэ жасын түрүүлэгшэ Галина Горбатых хэлэнэ.

Хэншье һаа, хэһэн ажалайнгаа дүн хаража, тэрэнэйнгээ түлөө урмашуулагдажа байхадаа, дали ургана. Саашадаа бүри эршэтэйгээр, хананхатайгаар ажалаа хэхэ гэжэ оролдодог. Хүн бүхэнэй өөр өөрынгөө ажал жэншэдгүй хэдэг һаань, эрхэ хамгаалгын албан гэжэ байха һэн гү?

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ

Фото: Юлия Жамбаловагай хуудаһанһаа абтаһан гэрэл зураг