Ниигэм 28 feb 2023 727

«Шагай», «тэбэг сохилго», «баргай», «урагшаа» гэһэн заншалта буряад наадануудаар мүрысөөн мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ болоно.

«Амар мэндэ» гэһэн ниитэ гаршаг доро тус мүрысөөн «Бурятия» зошод буудалда эмхидхэгдэбэ.

© фото: minkultrb.ru

Нүүдэл һуудалтай буряад зоной үхибүүдэй бэеэ һамааруулха нааданхайнууд урдань байгаагүй гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ тэдэнэр бэе бэетэеэ урилдажа, хоргодолсожо, шагай наадажа, сагаа үнгэргэдэг һэн. Гар дороо байһан лэ юумээр – шулуугаар, модоор г.м. элдэб нааданхайнуудые хэжэ наададаг һааб даа. Теэд үхибүүдэй эгээл дуратай наадан – шагай байгаа. Шуранаар, түргөөр хүдэлхэ, бодомжолхо, ухаалдиха, тэсэбэритэй байха г.м. нүүдэлшэдэй амидаралда тон хэрэгтэй зан шанарта эдэ нааданууд һургадаг бэлэй. Мүнөөшье заншалта буряад нааданууд удха шанараа алдаагүй, Интернедэй, шэнэ үеын элдэб хэрэгсэлнүүдэй муу нүлөөһөө хүүгэдые зайсуулха арга байһаар.

«Амар мэндэ» гэһэн мүрысөөндэ аяншалгын һалбарида олзын хэрэг эрхилдэг эмхинүүдэй түлөөлэгшэд хабаадана. Холо ойроһоо Буряад ороной ажабайдалтай, түрэл арадаймнай ёһо зашалтай, соёл түүхэтэй танилсахаяа ерэһэн аяншалагшадтай сэхэ харилсадаг хадаа өөһэдөөшье һайн мэдэсэ шадабаритай байха зэргэтэй зон ха юм.   

Фото: minkultrb.ru