Ниигэм 1 mar 2023 637

Буряадай багшанарай колледжын оюутад ба багшанар Сагаалганаар бэе бэеэ золгодог һайхан заншалтай

Сагаан һарын шэнын 1-һээ эхилээд, үбгэд хүгшэдөө, аба эжыгээ, ахамад зоноо иигэжэ тусхай гуримаар амаршалха ёһо бии гэжэ һануулая.  

Золгохо ёһо гурим үе үеын холбоо харилсаа харуулдаг юм. Тиихэдээ наһаараа дүүнь альгаа дэлгэжэ, ахамад хүнэйнгөө тохоногһоонь дүнгэн амаршалхадаа, тэрэнэй дүй дүршэл, мэргэжэл шадабари халан абаха хүсэлтэй байһанаа элирхэйлнэ. Харин үбгэд хүгшэд альгаа доошонь харуулаад, золгожо байһан дүү хүнэйнгөө гар дээрэ табихадаа, тэдэнэйнгээ дэмжэлгэ мэдэрхэһээ гадна, өөрынгөө талаһаа шадаха мэдэхэеэ дамжуулхаар бэлэмби гэжэ мэдүүлнэ гээшэ.

Буряадай багшанарай колледжын оюутад ба багшанар жэл бүри бэе бэеэ золгодог юм. Буряад хэлэнэй ба үндэһэн соёлой һалбариин оюутад иигэжэ Сагаалганай найрай эхи табидаг заншалтай. Сагаан һарын ёһо гуримууд тухай мүнөө жэл колледждо ороһон үхибүүдтэ хөөрэжэ танилсуулха хэрэгтэ баһа онсо анхарал хандуулагдана.