Ниигэм 2 mar 2023 550

Арсалдаатай асуудал

Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Оперо болон баледэй театрай ордоной доодо захадахи барилга хэдэн жэлэй арсалдаатай. Ушарынь гэхэдэ, 2015 ондо Улаан-Үдын ахамад архитекторэй зохёоһон түсэбөөр тэндэ газар доро дэлгүүр баригдаха, харин дээрэнь амаралтын талмай зохёогдохо һэн.

© фото: maps.google.com

- Энэмнай сошордомо үзэгдэл боложо бай­на. Түсэлэй ёһоор нэгэн, харин үнэн дээрэ гажа буруу барилга хэгдэжэ байна, - гэжэ ти­ихэдэ Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков олондо дуулгаа һэн.

Тэрэ гэһээр балай ондоо болоһон юумэн үгы гэжэ засаг баригшад, ажаһуугшадшье ха­ража, мэдэжэ байна. Энэ ушар усадхаха талаар ажал ябуулха тухай Арадай Хуралай һунгамал Баир Цыренов оруулба.

- Оршон тойронхидуулай һанаанда таараа­гүй энэ барилга нэгэ арга оложо тааруулха ёһо­тойбди. Илангаяа энэ жэлдэ Буряад Уласайн­гаа 100 жэлэй ойн баяр угтахаяа байнабди. Үгы һаань, үндэһөөрнь усадхаха хэрэгтэй. Сочи бо­лон бусадшье хотонуудта иимэ барилгануудые задалжа хаяһан ушарнуудые мэдэнэб, - гэжэ КПРФ-эй түлөөлэгшэ Баир Цыренов хандаба.

Госстройжилнадзор өөрынгөө талаһаа шалгалта ябуулхадаа, барилга түсэбэй ёһоор хэгдэжэ байна гэжэ шиидхэбэри гаргаһан юм.

Үнэхөөрөөшье, Улаан-Үдын түбтэ дээрэ дээрээ гэхээр шахуу дэлгүүрнүүд, нааданай га­зарнууд. Мүнөө болоходо, хахадынь шахуу хооһон. Үшөө нэгэ дэлгүүр барижа байнхаар, хүн зондо аша туһатай сэсэрлиг бариха хэрэгтэйл даа.

Фото: maps.google.com