Ниигэм 2 mar 2023 781

«Багша – эгээл шухала мэргэжэл»

Февралиин 27-до Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй университедтэ Багшын болон залан хүтэлэгшын жэлдэ зорюулагдаhан баяр ёhолол үнгэргэгдэбэ. Эрхим түрүү багшанарта ба хүмүүжүүлэгшэдтэ Буряадай Засагай газарай Хүндэлэлэй бэшэгүүд барюулагдаа ба «Буряад Уласай габьяата багша» гэhэн нэрэ зэргэнүүд олгогдоhон байна.

- Багша – эгээл шухала мэргэжэл. Хамаг юумэн булта эхи захатай. Маанадые эгээл түрүүн hурган болбосоруул­даг хүнүүд – манай багшанар ба hурган хүмүүжүүлэгшэд, - гээд, сугларагшадые Бу­ряадай Толгойлогшо Алек­сей Цыденов амаршалаа. - Би тус мэргэжэл эгээл шу­хала ба хүндэтэй гэжэ үнэн­хэ зүрхэнhөө тоолодогби. Аша габьяата ажал хүдэл­мэриинтнай түлөө баярые хүргэнэб! Yхибүүдыемнай хүмүүжүүлэн ургуулhанайт­най түлөө баярые хүргэнэб! Аргагүй ехэ харюусалгатай үүргэтэйт!

Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Позд­няковтой болон «Багшын түрүүшын алхам» гэжэ кон­курсдо илагша Чимита Шаг­дуржаповатай хамта энэ жэлые хуулита ёһоор нээбэ. Энэ ёһололдо болбосоро­лой болон эрдэм ухаанай сайдай зүбшэлэгшэ, “Эрхим багша” конкурсын Гран-при шан абагша Арюна Иванова оролсоо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар, 2023 он Багшын ба залан хүтэлэг­шын жэл гээд соносхогдоhон гэжэ hануулая. Тус жэлэй үүргэ табилангынь – эрдэм hуралсалай хүдэлмэрилэг­шэдэй, тэрэнэй тоодо hурган хүмүүжүүлэгшэдэй, онсо тус­хай үүргэтэ нэрэ зэргыень сэгнэн хүндэлэлгэ. Энэ жэл багшын нэрэ хүндые үргэhэн суглаа хуралдаанууд, теле­шоу болон элдэб янзын кон­курснууд үнгэргэгдэхэ.

Автор: Баярма БАТОРОВА