Ниигэм 7 mar 2023 591

Буряад орондо «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн наадан һэргээгдэбэ

Энэ удаа тэрэ радио-түхэлөөр үнгэргэгдэнэ.

© фото: Цыренжап Чойроповой сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа

Буряад ФМ-эй ажалшадай үүсхэлээр тус наадан шэнээр һэргээгдээ. «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн наадан хүдөөгэй малшадай дүршэл шадабари уламжалуулха зорилготойгоор эмхидхэгдэнэ. Иимэ ажал Буряад орондо ябуулагдадаггүй шахуу юм. Энэ нааданай дүримөөр һураар, адууһанай дэлһэ һүүлээр, түмэрөөр, һэеыгээр шүдэр томохо, шэрдэг шэрэхэ г.м. даабаринууд үгтэнэ.  

Мүнөө сагта буряад арадай үндэһэн ажахын, гар урлалай заншалнуудые һэргээн сахиха талаар шухала удха шанартай тус наадан имагтал буряад хэлэн дээрэ үнгэргэгдэнэ. Радио-дамжуулгануудай үедэ Буряад ороной малшадай ажаһуудалда урданай заншалнууд хэр зэргэ сахигданаб, тэдэниие һэргээхын тула саашадаа ямар юумэ хэхэ хэрэгтэйб г.м. асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэнэ.   

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад ФМ-эй агаарай долгиндо Баргажанай ба Хориин аймагай түлөөлэгшэд «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн нааданда хабаадаа.

- «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн теле-дамжуулга 1990-ээд ондо хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Бата Дугаржапович Баяртуев эмхидхэжэ хүтэлдэг байһан юм, - гэжэ Буряадай хизаар ороноо шэнжэлэгшэдэй бүлгэмэй гэшүүн, Ородой сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн, эрдэмтэн Цыренжап Чойропов Буряад ФМ-эй дамжуулга шагнаһанай удаа тэмдэглэхэһээ гадна, һүүлэй хэдэн жэлдэ бодхоожо байһан бэрхэшээлтэ асуудалнуудайнгаа одоошье зүбшэн хэлсэгдэжэ, хүсэлнүүдэйнгээ бэелүүлэгдэжэ эхилһэндэ урматай байһанаа элирхэйлнэ.  

Фото: Цыренжап Чойроповой сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа