Ниигэм 9 mar 2023 854

Цырендулма Дондогойн түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдана

"Нүхэдэйм дүхэригтэ" гэһэн Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ VIII уласай (можо нютагууд хоорондохи) уран бэлигтэнэй урилдаан мартын 15-да Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрхэнь. Энэ удаа тэрэ Цырендулма Дондогойн түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдана.

Буряад уран зохёолдо һурагшад ба оюутадай һонирхол татаха, тэдэнэй зохёохы шадабари хүгжөөн мүлирүүлхэ, мүн Ц. Дондогойн зохёолнуудые дэлгэрүүлхэ зорилготой тус урилдаа Буряадай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули үүсхэн байгуулба. Гадна «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл ба К.Ш. Цыденовэй үхибүүд эмхидхэлэй ажал ябуулгада хам оролсоно.     

Урилдаанай юрэнхы дүримөөр, хабаадагшад наһанай гурбан бүлэгтэ хубааран мүрысэхэ: 5-8-дахи ангиин һурагшад, 9-11-дэхи ангиин һурагшад, тусхай мэргэжэлэй дунда, мүн дээдэ һургуулинуудай оюутад.

«Уянгын шүрэ» - «Уран шүлэг» гэһэн шэглэлээр хабаадагшад түрүүшын шатада «Эхэ – үри бэе – тоонто нютаг» гэһэн темээр шүлэгүүдые зохёохо, харин «Уянгын дэбтэрһээ» гэһэн хоёрдохи шатада Ц.Дондогойн шүлэглэмэл зохёолнуудые уранаар уншаха ёһотой. Урилдаанай хоёрдохи шэглэл – «Уран һайханай юртэмсэ» - «Үргэлжэлһэн зохёол». Нэгэдэхи шатадань «Буряад хэлэнэйнгээ баялиг уудалан, буурал эхэдээ дуугаа зорюулхам» гэһэн сэдэбээр рассказ зохёохо, харин «Найруулга» гэһэн удаадахи шатадань Ц.Дондогойн зохёолнуудай үндэһөөр буряад хэлэн дээрэ эссе бэшэхэ болоно. «Хурса гуурһан» - «Журналистика» гэһэн шэглэлээр хабаадагшад «Аба эжын буянгаар...», «Гал гуламтань бадарһаар» гэһэн темэнүүдээр толилолгонуудые бэлдэхэ ёһотой. Урилдаанай дүрбэдэхи шэглэл – «Уран зурааша». Эндэ «Эжы», «Эхэ орон», «Эхэ газар», «Үри бэе», «Тоонто нютаг» гэһэн сэдэбүүдые Ц.Дондогойн зохёолнуудтай уялдуулан, уран зурагуудые бүтээхэ болоно.              

Мартын 15-да үглөөнэй 9 сагһаа Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин 8-дахи һуралсалай байшанда (Ранжуровай гудамжа, 4) урилдаанай гол шата үнгэргэгдэхэ. Илалта туйлаһан, мүн шангай һуури эзэлһэн һурагшад ба оюутад Ким Цыденовэй гэр бүлын зүгһөө мүнгэн шангуудта хүртэхэ. Харин ажалнуудынь тусхай согсолбори болгон хэблэгдэхэ.       

Урилдаанда хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд ба ажалнууд мартын 10 болотор [email protected] гэһэн сахим хаягаар бүридхэлдэ абтана.