Ниигэм 10 mar 2023 764

​Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин ба хүтэлбэриин ехэ һургуулида буряад хэлэнэй фестиваль үнгэрбэ

© фото: ВСГУТУ-гай хэблэлэй албан

Сагаалганда ба Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан буряад хэлэнэй фестивальда гол түлэб Технологическа колледжын нэгэдэхи курсын оюутад хабаадаа.   

- Буряад хэлэнэй фестиваль хадаа түрэлхи литературын ба түүхын хэшээлнүүдые нэгэдүүлжэ зохёогдоһон түсэл болоно.  Залуу үетэниие буряад хэлээр ба буряад арадай заншалта соёлоор һонирхуулха, Эхэ орондоо, түрэл нютагтаа дуратайгаар хүмүүжүүлхэ, ондоо яһанай зониие хүндэлжэ һургаха зорилготойгоор энэ фестиваль эмхидхээбди, - гэжэ ВСГУТУ-гай ород хэлэнэй тэнхимэй багша Марина Хингеева тэмдэглэнэ.

Хэмжээ ябуулгын эхиндэ оюутад тэбэг сохихо, шагай наадаха, буряад дуунуудые таалсаха, ёохор хатархаһаа гадна, үндэһэн буряад хубсаһа үмдэжэ, гэрэл зурагаашье буулгуулһан байна.

Удаань «Баатар. Дангина» гэһэн мүрысөөн болоо. Тэрээндэ хабаадагшад өөрыгөө уранаар танилсуулаа, уг гарбалаа хөөрөө, дуу хатар гүйсэдхөө, үреэлнүүдые хэлээ, мүн Сагаалган тухай асуудалнуудта харюусаа.

Фестивалиин түгэсхэлдэ һээр шаалган үнгэргэгдөө. Арбан дүрбэн хүбүүдэй дундаһаа эгээл арга дүрэтэйнүүдынь Технологическа колледжын оюутад Тимур Соктоев, Вячеслав Бубеев ба Гэсэр Соктоев гэгшэд байба.  

Фото: ВСГУТУ-гай хэблэлэй албан