Ниигэм 15 mar 2023 315

​Дүнгэхэ һаналаа мэдүүлнэ

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряад ороной Ниигэмэй талаар ажаһуугшадые хамгаалгын яаманай тэмдэглэһээр, энэ түлэб республикын ажаһуугшадай һонирхол татана. Сэрэгэй  тусхай ябуулгануудта хабаадажа, алдалан унаһан баатарай гэр бүлые дүнгэхэ һаналтай байһанаа хүнүүд мэдүүлжэ хонходоно, сүлжээ холбоонуудта бэшэнэ.  - СВО-до хабаадагшадай гэр бүлэнүүдые харгалзалга дороо абахаяа һанаһан һанаа амар байдаггүй юрын гэр бүлэнүүдтэ баяр хүргэнэбди. Мүн баһа Арадай Хуралай һунгамалнууд, аймагуудай засаг дарганууд СВО-до хабаадагшын гэр бүлые харгалзалга дороо абаха талаар асуудалнуудые эдэбхитэйгээр шиидхэнэ. Эгээл түрүүшүүлэй тоодо арадай һунгамал Иннокентий Вахрамеев, һайн дуратанай хүдэлөөниие эмхидхэгшэ Солбон Санжиев гэгшэд байгаа, - гэжэ Ниигэмэй талаар ажаһуугшадые хамгаалгын яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглээ.  «Эсэгын аха» түлэб республикын Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр мартын 6-да эхилээ һэн гэжэ һануулая. Һая Алексей Цыденов өөрынгөө харгалзалга дороо абаһан Арьяна басаганда ошоо. Тиигэжэ Буряад ороной Толгойлогшо алдалан унаһан сэрэгшын гэр бүлэдэ туһалагшань, тэрэнэй багахан басаганда түшэг тулгууринь болохо. 

Гэхэтэй хамта Буряад ороной олониитын эдэбхитэд ниигэмэй «Эсэгын аха»

үүсхэлые дэмжэжэ байһанаа мэдүүлээ.

 

«Сэрэгшэдэй һамгадтай бидэ ходо уулзанабди. Хэды хүндэб гэжэ ойлгонобди, теэд тэдэ нэгэтэшье юумэ эридэггүй, гомдодоггүй, бэеэ таһа баридаг.  Энэ хүндэ сагта бидэ анхаралаа тэдээндэ хандуулха ёһотойбди. Алдалан унаһан хамгаалагшын гэр бүлын түшэг тулгуури болохо гээшэ тон ехэ харюусалга, гэбэшье эсэгэеэ алдаһан үхибүүдэйшье, тэдэниие харгалзалга дороо абаһан эрыншье ажабайдал шэнэ удхатай болохо. Манай сэрэгшэд гүрэн түрынгөө, Эхэ оронойнгоо, бидэнэй үмэнэ уялгаяа дүүргээ. Мүн баһа бидэшье өөһэдынгөө уялга дүүргэхэ ёһотойбди. Шархатаһанай хойшолонгуудые усадхаха талаар, илангаяа сэдьхэлэй зоболонгые залан заһаха туһаламжа хүргэлгөөр олон асуудалнууд гарана. Эхэнэрнүүдтэ болон үхибүүдтэ тэрэ тон хэрэгтэй», - гэжэ "Буряадай эхэнэрнүүд" нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо, Сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй хорооной региональна таһагай гэшүүн Ольга Лоцман хөөрэнэ.

«Энэ тон һайн үүсхэл. Энэ түлэб дэмжэгдэжэ, саашадаа хүгжэхэ гэжэ батаар найдагдана. Аймагуудташье, хотонуудташье ехэнхи зоной һанаан зүб тээшээ. Маанадай ерээдүйн түлөө Эсэгэ ороноо хамгаалжа, ами наһаяа үгэһэн сэрэгшын гэр бүлые харгалзалга дороо өөрөө абаһан республикын Толгойлогшын алхам бултанда жэшээ болоно», - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи Эхэнэрнүүдэй зүбшэлэлгын зүблөөнэй түрүүлэгшэ Светлана Грешилова тэмдэглэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа