Ниигэм 15 mar 2023 370

Хүдөөгэй һурагшад, анхарыт!

Һургуулиин үхибүүдэй дунда үнгэргэгдэдэг Бүхэроссиин «АгроНТРИ-2023» гэһэн мүрысөөн В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин талмай дээрэ  үнгэрхэнь.

© фото: yandex.ru

Энэ мүрысөөн зорюута хүдөөгэй һургуулинуудай шабинарай дунда үнгэргэгдэдэг юм. Тус мүрысөөнэй эгээл һайн талань гэхэдэ, һурагшад хүдөө ажахын үйлэдбэридэ хэрэглэгдэдэг оньһон түхеэрэлгэнүүдтэй танилсана, зохёон байгуулагша эмхинүүдтэй сэхэ харилсаха арга олгогдоно.

Ород Уласай Хүдөө ажахын яаманай, Ород Уласай Гэгээрүүлгын яаманай дэмжэлгээр «Хүдөө ажахын һуралсалай эмхинүүдэй нэгэдэл» гэһэн жаса энэ мүрысөө эмхидхэн байгуулна. БГСХА-гай талмай дээрэ 3 иимэ шэглэлээр мүрысөөн үнгэргэгдэхэ юм:

  • АгроБио: ургамалнуудай үбшэнгүүдые болон тэдэниие хорлодог хорото шумуултай тэмсэхэ арга;
  • АгроМетео: оньһото хэрэгсэлэй ашаар сагай уларил шэнжэлхэ, мэдээнүүдые хадагалха;
  • АгроКосмос: сансарһаа буулгагдаһан фото-зурагуудые хүдөө ажахын һалбарида хэрэглэхэ. Сагай уларил шэнжэлхэдэ хэрэгтэй зурагуудые абаха. Хүдөө ажахын газарнууд дээрэ түймэрэй һүжэрһэн газар элирүүлхэ.

Мүрысөөндэ хабаадаха дуратайшуул https://kids.agronti.ru/ сайт нээжэ, апрелиин 2 болотор мэдүүлгэ үгэхэ аргатай. Мүн лэ энэл сайт орожо, тодо мэдээсэл абахада болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: yandex.ru