Ниигэм 20 mar 2023 437

Дамба-Даржа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» гэһэн Буддын шажанай ехэ һургуулиин оюутад монгол хэлэ үзэжэ эхилбэ

Буддын шажантанай заншалта Сангхын суглаан 24-дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй хүтэлбэри доро үнгэржэ, тэрээн дээрэ иимэ шиидхэбэри абтаа.  

© фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха

- Буряад хэлэ дэмжэхэ талаар иимэ хэмжээнүүдые Буддын шажанай ехэ һургуулидашье абаха баатай болоод байнабди, юуб гэхэдэ, түрэлхи хэлэеэ мэдэхэгүй оюутад ерэнэ, - гэжэ Хамба лама тус шиидхэбэриеэ тайлбарилна. – Бидэ, ламанар, шажанаа ба ёһо заншалаа сахигшад гээшэбди. Тиимэ хадаа түрэлхи хэлэеэ заатагүй мэдэхэ, саашань дэлгэрүүлхэ ёһотойбди. Түрэл хэлэн ямаршье шажанай эшэ үндэһэн болодог юм. Угайдхадаа ламанар түбэд, мүн самгарди гү, али санскрит сударнуудые мэдэхэ зэргэтэй бшуу. Тиигэжэ түбэдһөө буряад, монгол хэлэндэ оршуулхань бэлэншье, ойлгомжотойшье байдаг.    

Хамба ламын хэлэһээр, мүнөө олон зон имагтал түрэлхи хэлэеэ мартаһан ушарһаа сэдьхэлэйнгээ тогтуури алдаад, амидаралай далайда төөринэ, яаха хээхэеэшье мэдэхэеэ болёод ябана. Тиигэжэ буряад залуушуул монгол хэлэ шудалһанайнгаа ашаар эхэ хэлэндээ бэлээр һураха.     

Фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха