Ниигэм 23 mar 2023 538

Урмашамаар уулзалга

Cэлэнгын аймагай засаг дарга Станислав Дашиевич Гармаевтай уулзаһанай удаа дали жэгүүртэй болоһон мэтэ «ниидэһээр» кабинет сооһоонь гараабди.

© фото: Людмила Доржиева

Мүнөөдэр аймагай толгойлогшо тоогүй ехэ ажалтай гээд, аймагай соёлой таһагые даагша Наталья Николаевна Аюшеева уулзалгымнай урда тээ уриханаар миһэд гээ һэн. Хүлгөөтэй пятница байбашье, нэгэдэхи орлогшо Светлана Бубееватай хамта бидэниие, “Шэдитэ шүрэ” гэжэ уран һайханай фильм зохёон буулгагшадые, халуунаар угтан абаа.  Фильм найруулагша Татьяна Мирошник, оператор Светлана Бурдасова, продюсер, нютагай басаган Людмила Доржиева гурбан Сэлэнгын дэбисхэр дээрэ кино буулгаха ажаябуулга тухайгаа хөөрөө. “Адуушанай дуун”, “Хоёр наран” болон бусад Совет кино буулгаһан һайхан газарнууд Сэлэнгын аймагта бии гэжэ Станислав Дашиевич мэдүүлээ. Сурхайта нуурай саана оршодог Хара нуурай дэргэдэхи үльгэртэй жэшэмэ оршон онтохо буулгахада, ехэ таатай байжа болохо гээд дурадхаа. Аймаг тухайгаа уярмаар, уранаар шүлэглэн хөөрөө. Иимэ уран хэлэтэй, поэзидэ эльгэтэй засаг даргатайбди гэжэ сэдьхэлни бахархалаар халин байгаа. Буряад онтохонуудай удхаар “Шэдитэ шүрэ” гэжэ уран һайханай фильм Буряадта буулгагдаха болоһондонь ехэ баяртай байһанаа мэдүүлэн, холын айлшадта Сэлэнгын талын хангал шэнгээһэн гарай бэлэгүүдые барюулаа.                

НЭРЬЕМЭ АЛЬГА ТАШАЛГАН ДОРО

Гусиноозёрск хотын 5-дахи һургуулиин захирал, хотын һунгамал Алексей Иванович Гапоненко һурагшадтаяа хамта “Шэдитэ шүрэ” фильм буулгагшадые дулаанаар хүлеэн абаа. Хүгжэм зэдэлээд, һургуулиин тоглолтын зал соохи тайзан дээрэ Оюна Сондуева Миша Хлебников хоёр гаража, мэндэшэлгын үгэ хэлээ. Һургуулиин захирал фильм буулгагшадтай танилсуулаад, байгша оной зун Буряадай дэбисхэр дээрэ уран һайханай фильм буулгагдажа, 2024 ондо олоной урда харуулагдаха, буряад онтохонуудай удхаар эгээл гүнзэгы нуур хайшан гээд бии болооб гэхэ мэтын асуудалнуудта харюу энэ фильм хаража олохоор гээ.  

Найруулагшын ажалай онсо талануудые Татьяна Мирошник тэмдэглээ. Богони фильм харуулан, һонирхолтой тренинг үнгэргөө. Үхибүүд олон асуудалнуудта харюунуудые абаа. Оператор болон монтажёргүй яагаад фильм бүтэхэб? Светлана Бурдасова ашагтай мастер-класс үгөө. Үй түмэн мэдээсэлнүүд сооһоо яагаад һайнииень, хэрэгтэйень һагшаад абахаб гэхэ мэтын асуудалнуудта харюусааб.

ВКонтакте соо «Шэдитэ шүрэ» гэжэ бүлгэм руу орожо, һүүлэй мэдээнүүдтэй танилсажа байхыень энэ уулзалга эмхидхэгшэд уряалаад, үхибүүдэй нэрьемэ альга ташалган доро уулзалгаяа дүүргээ. Кинотой танилсатараа баяртай!          

Людмила Доржиева

Фото: Людмила Доржиева