Ниигэм 24 mar 2023 1050

Найдалаа һэргээел даа

Байгша оной февраль һарада хүршэ Баянгол һууринда «Уран дүшэ» нэгэдэлэй гэшүүн, поэт, прозаик, шүүмжэлэгшэ, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Владимир Нимаевич Данжаловай   85 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Найдалаа һэргээел даа» гэһэн мүрысөөн  үнгэрөө. Мэлэ, Сагаан-Морин, Борто, Баянгол нютагуудай   хоорондо тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ.

© фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг

Владимир Данжаловай нэрэ гансашье Захааминдаа бэшэ, мүн республика соогоо мэдээжэ болонхой. Санага нютагһаа уг гарбалтай Владимир Нимаевич Мэлэ нютагта олон жэлдэ ажаһуугаа. Баянгол, Мэлэ нютагуудта хизаар ороноо шэнжэлэлгын хоёр музей  ехэ оролдолго гаргажа байгуулһан намтартай.  Энэ мүрысөө Владимир Нимаевич Данжаловай Аюна Владимировна (Баянголой хүүгэдэй сэсэрлигэй захирал), Евгений үринь үхибүүдээрээ эмхидхэжэ, булта хабаадаһан һурагшадые, бэлдэһэн багшанарыень үнэтэ бэлэгүүдээр урмашуулаа. Энэ найр наадые Баянголой дунда һургуулиин захирал, Санага нютагһаа уг гарбалтай, буряад хэлэ болон литературын багша Хадаев Чингис Владимирович географиин багша Рампилова Цырен-Дулма Ринчиновна хоёр Сагаалгантай хамтаруулан  үнгэргэһэниинь һайшаалтай. Эндэ ород хүүгэдэй буряад хубсаһа үмдөөд, омог дорюунаар алхалалдажа,  буряад хэлэн дээрэ   дуулажа, шүлэг хэлэжэ байһанииень харахада омогорхомоор. Чингис Владимирович залуу, урагшаа һанаатай захирал. Өөрөө буряад хэлэнэй багша хадаа иимэ гоё найр наада эмхидхэн үнгэргөө. Ерэһэн айлшад, Баянголой эмхинүүд хоёр-хоёр  номернуудые  бэлдэжэ, концерт харуулаа, хүн зониие   хужарлуулаа. Найр нааданай эсэстэ Владимир Данжаловай шүлэгүүдые уран гоёор уншажа, шүлэгүүдтэнь уран зураг тааруулжа амидыруулһан эрхимэй эрхимүүдтэ, мүн бүхы хабаадаһан һурагшадта бэлэгүүд барюулагдаа. Бортын һургуулиин һурагшадтай «Домог дуунайм эхин - дурдам хээтэй Захаамин» гэжэ Владимир Данжаловай номойнь нэгэдэхи бүлэгтэ ороһон «Борто нютагай домог» 13 һурагшад композици болгон бэлдэжэ, магтаал һайшаалда хүртөөбди.

 1. Цыденжапов Эрдэни - 2-дохи һуури, 2-дохи класс
 2. Цыденжапов Найдал - 1-дэхи һуури, 4 дэхи класс
 3. Бадмаев Валентин - урмашуулгын шан, 4-дэхи класс
 4. Очирова Юлия - урмашуулгын шан, 5-дахи класс
 5. Бадмаева Ринчина - урмашуулгын шан, 5-дахи класс
 6. Бадмаева Адиса - урмашуулгын шан, 6-дахи класс
 7. Соктоева Сойжина – 1-дэхи һуури, 8-дахи класс
 8. Цыденжапова Янжима – 2-дохи һуури, 8-дахи класс
 9. Будаев Эрдэм - 1-дэхи һуури, 9-дэхи класс
 10. Соктоева Дарина - 2-дохи һуури, 9-дэхи класс
 11. Шагдуров Саян - урмашуулгын шан, 9-дэхи класс
 12. Цыденов Этигэл - урмашуулгын шан, 9-дэхи класс
 13. Будаева Даяна - урмашуулгын шан, 9-дэхи класс.

 

Мэлэ нютагай һурагшад эдэбхитэйгээр конкурсдо хабаадаа. Шүлэг уншалгаар  3-дахи классай Бальжанова Виктория 2-дохи һуури, 9-дэхи классай Чернинов Аюр 3-дахи  һуури эзэлээ.

 

Уран зурагай конкурсдо Мэлын дунда һургуулиин һурагшад эрхимлэжэ, түрүүшын һууринуудые эзэлээ. Эндэ эгэшэ дүү хоёр басагадые онсо тэмдэглэмээр. Дараева Айсу 6-дахи классай һурагша, эгэшэнь - Дараева Тэмулэн – 8-дахи классай һурагша, хоюулаа 1-дэхи һууринуудые эзэлээ. Тэмулэн  сэсэрлигтэ ябахаһаа эхилээд, пластилинээр уран гоёор бүтээлнүүдые хэдэг. Аймагай болон республикын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадажа,  һайн сэгнэлтэнүүдтэ хүртэжэ ябаа. Эхин шатын классуудта һуража байхадаа, зурагуудые зураад, Ивалгын дасанда үнгэргэгдэдэг  наадамда баһал үндэр сэгнэлтэдэ хүртэдэг байгаа. Тэмулэн Айсу хоёр Мэлэ нютагтаа мэдээжэ уран дархан, нютагтаа хүндэтэй хүнүүдэй нэгэн Дондог таабайн басагад. Тэдэ угаараа алташа, мүнгэшэ дархан зон юм. Дондог таабайн дүү Чингис алта мүнгөөр уран наринаар бүтээдэг «алтан гартай» хүн. Дондог таабайн  Арьяа Баалада бүтээһэн бурхан Санага нютагта һуурияа эзэлжэ, мэдээжэ болонхой.  Басагадтань угай уран бэрхэ дамжуулагдаал  гээшэ. Фото-зурагһаа аб адлиханаар дууряажа зураһыень гэртээ үлгөөд, хүнэй нюдэ хужарлуулжа байхань һайшаалтай. Иимэ бэрхэ, талаан бэлигтэй уран зурааша басагадтаа амжалта хүсэе даа.

       Бальжанова Виктория- 1-дэхи һуури, 3-дахи класс

       Цырендоржиева Амарсана- 2-дохи һуури, 2-дохи класс

       Эрхеева Адиса- 3-дахи һуури, 7-дохи класс.

     

Сагаан-Морин нютагай  3-дахи классай hурагша Добдон Данзанов уран уншалгаар шалгаржа, 3-дахи һуурида гараа.

Энэ найр наадые  эмхидхэһэн Владимир Нимаевич Данжаловай басаган Аюна Владимировнада, үри хүүгэдтэнь, Баянголой һургуулиин захирал Хадаев Чингис Владимировичта, географиин багша Рампилова Цырен-Дулма Ринчиновнада баярые хүргэнэбди. Иигэжэл буряад хэлэеэ дээшэнь үргэжэ ябахадаа, найдалаа һэргээел даа бултадаа гэжэ уряалнабди.

                                                                                           

                                                                       Дарима Цыденжапова,

                                                                           Захааминай аймагай Борто нютаг

Фото: авторай дурадхаһан гэрэл зураг