Ниигэм 28 mar 2023 480

Буряад орондо банхар нохойнуудай үзэсхэлэн үнгэргэгдэхэнь

Һүүлэй үедэ энэ үүлтэрэй нохойнууд сууда гаража байна.  

© фото: Бальжинима Цыренов

Гэхэтэй хамта Кинологуудай уласхоорондын эблэл «банхар» гэһэн үүлтэр мүнөө болотор бүридхэлдэ абаадүй байһаар. Үнгэрэгшэ зуун жэлэй 30-аад онуудһаа хойшо эдэ нохойнууд хони ямаа харюулхаһаа гадна, шонодошье эсэргүүсэхэ шадалтай гэжэ сууда гаража эхилһэн байна.   

Тэрэл үеэр банхарнуудые НКВД-гэй харуулай-мүрдэлгын албанай ажалда хабаадуулдаг болоһон юм. Дайнай жэлнүүдтэ энэ үүлтэрэй нохойнуудай тоо эрид доошолжо, үгы болохо туйлдаа хүрөө һэн.  

Харин 1990-ээд онуудһаа эхилжэ, тэдэниие һэргээн үдхэхэ, олошоруулха ажал ябуулагдажа эхилээ. Мүнөө дээрээ банхарнуудые үрэжүүлгын газарнууд бии болонхой, гэбэшье дэлхэйн хэмжээндэ баталагдатарнь үшөөл үды.    

Нэн түрүүн үсөөн ушарһаань кинологуудай эмхинүүд бүридхэлдэ абахые яаранагүй. Монгол орондо үнгэргэгдэдэг үзэсхэлэнгүүд дээрэ банхарнуудай шэнжэ шанар сэгнэгдэнэ. Эндэ һаяхана Улаан-Баатар хотодо иимэ үзэсхэлэн эмхидхэгдээ, удаадахинь Улаан-Үдэдэ болохо.  

Тус үзэсхэлэндэ бэлэдхэлэй һорилго мартын 26-да Богородско ольтирог дээрэ үнгэргэгдөө.

- Минии Барда энэ Бар хоёр нэгэ үлэгшэнһөө гараһан юм. Хоёр һара харалсаагүй байһанаа, мүнөө уулзаһаар лэ наадажа эхилээ. Бусад үүлтэрэй нохойнуудай дунда иигэжэ бэе бэедээ эмээхэйрхэнь үсөө дайралдадаг юм. Эхэнүүдынь долоо-найма хоноод лэ, гүлгэдөө мартажархидаг, - гэжэ банхар үүлтэр дэлгэрүүлэгшэдэй нэгэн, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Бальжинима Цыренов хөөрэнэ.

Банхарнуудай үзэсхэлэн апрелиин 1-дэ үнгэрхөөр түсэблэгдэнэ. Уласхоорондын зиндаатай тус хэмжээ ябуулгада Монгол ороной түлөөлэгшэд хабаадалсаха.   

Фото: Бальжинима Цыренов