Ниигэм 29 mar 2023 551

"Хатан эжы" аяншалагшадые урина

Талада байгуулагдаха "Хатан эжы" гэһэн этномастерскойн түлэб Юрэнхылэгшын жасын грантда хүртэбэ.

© фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа

"Хатан эжы" этномастерской Могойтын аймагай Хила һууринай Хүндэлэн гэжэ газарта байгуулагдаха. Түлэбэй ёһоор, арадай уран урлалай талмай байгуулагдаха, мастер-классууд үнгэргэгдэхэ, гадна элдэб хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ.  Агын Буряадай тойрогой болон Үбэр Байгалай хизаарай үхибүүд эндэ сүлөө сагаа үнгэргэхэ гэжэ хараалагдана. Мастер-классуудта үхибүүдһээ гадна гэртэхин, заншалта соёл урлалда дуратайшуул, ирагуу найрагшад, түүхэ шэнжэлэгшэд, уран гартан хабаадаха.

Эндэ табигдаха 5 һэеы гэр соо мастерскойнууд нээгдэхэ. Гэр бүхэн өөрын эзэтэй байха юм. Һайхан хубсаһатай, шэмэг гоёолто зүүдхэлтэй Шаралдай хатан эжы, Нагатай хатан эжы, Баргажан Гуа хатан эжы, Алан Гуа хатан эжы, Бальжан хатан гэр бүхэндэ эзэн эхэнэрэй һуури эзэлхэ. Гадна буряад арадай заншалта ажаһуудалай эд бараан, хэрэгсэлнүүд табигдаха, буряад зурагуудай галерей нээгдэхэ.

  «Хатан эжы» этнокомплекс Россиин элдэб булангуудһаа аяншалагшадые заатагүй татаха байха. Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай уран гартан, мэргэжэлтэд түлэб бэелүүлгэдэ оролсохо. Уран зурааша, моодын театрай хүтэлбэрилэгшэ  Намжилма Эрдынеева тус проектын автор мүн.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа