Ниигэм 5 apr 2023 682

Хүн зоной ой тайга орохонь хоригдобо

Хүбэн саһан хайлажа, газарай хатахада, түймэрэй һүжэрхэ саг ерэбэ. Һаяхана хагда галдаһанһаа боложо, хүн зоной гэр байранууд түймэртэ абтахаяа байба. Тарбагатайн аймагта хүнэй газаахи байра байшангууд галай дүлэндэ абтажа, дууһан дүрөө. Бурхан хаража, ажаһуужа байгаа гэрынь галда абтаагүй.

-Апрелиин 3-да Солонцы һуурин шадар хагдан дүрэжэ байна гэһэн мэдээсэл түймэр саралгын албанда дуулгагдаһан юм. Түймэр сарагшадай хүрэжэ ерэхэдэнь, айлай хорёо дотор баригдаһан сарай, 3 бани, харша хорёонь дүрэжэ байба. 10 гектар газарай талмайда соробхилжо байһан хагда хүн зониие хүлгүүлээ. Ажаһуугшадай болон түймэр саралгын албанай мэргэжэлтэдэй хамтын хүсөөр түймэр унтараагдаба, - гэжэ гал дүлэ саралгын албанай мэргэжэлтэд дуулгана.

Апрелиин 4-һөө хүн зоной ой тайга руу орохонь хоригдобо. Буряадай Хойто-Байгалай болон Муяын аймагуудай ажаһуугшадта мүнөөдөө иимэ хорилто табигданагүй.

- Хуурай ногоо хагдаяа ажаһуугшад өөһэдөө тармажа абагты. Гал табижа, хагда галдахань огто хоригдоно. Анхаралтай байгты! – гэжэ Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской хэлэнэ.

Үнэхөөрөөшье, түймэрэй хойшолон аймшагтай гэжэ арад зомнай ойлгожо, һэргылэмжэн ажал ябуулха бэзэ гэжэ найдагдана. Хуули буруушааһан хүндэ амаргүй ехэ яла тохогдохо даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: ГО ЧС