Ниигэм 22 may 2023 749

Олоной түлөө оролдоһоор

Му х а р - Ш э б э р э й аймагай Боом, Нарһата һууринуудай хоорондо Баян Хара уулын хормойдо, үзэсхэлэнтэ һайхан газарта “Амарлин” дасан оршодог. Амар амгалан байдалые үршөөһэн энэ дасанай дэргэдэ удха шанартай уулзалганууд эмхидхэгдэжэ байдаг.

 Хабарай дулаахан нэгэ үдэр Сагаан-Нуурта ажа­ябуулгаяа эрхилдэг “Түгнын шулуу нүүрһэнэй уурхайн” захирал Александр Каинов айлшаар буугаа. Тус эмхи улас соогоо социальна удха­тай түсэлнүүдые али боло­хоор дэмжэжэ, горитой туһа­ламжа үзүүлдэг юм. “Амар­лин” дасанай барилгадашье туһалаа.

Энэ дасанай шэрээтэ Ба­ясхалан амбай эдэбхи үүс хэл ехэтэй, нютаг ороноо хүгжөөхэ гэжэ оролдожол ябадаг. Һаяхана тэрэ Рос­сиин ниислэл Москва хото албанайнгаа хэрэгээр ошо­жо, хэдэн уулзалгануудта хабаадаа. Ургажа ябаа үетэ­ниие һайхан һанаатайгаар хүмүүжүүлхэ зорилготой “Россиин түүхэ домогууд” гэһэн проекттэй танилсалга болоо. Тус проект туршал­гын гуримаар Самарска, Новосибирскэ можонуудта, Башкортостан, Алтай, Буряад Уласуудта бэелүүлэгдэхэ. “Энэмнай ехэ һайн түсэл бо­лоно. Арад бүхэн өөрын баатартай. Манай буряад арад домог суута “Абай Гэсэр” үль­гэртэйбди. Үхибүүднай иимэ алдар суута геройнуудай жэшээгээр томо болохо ёһо­той”, - гээд, Баясхалан амбай тэмдэглэнэ.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА