Ниигэм 22 may 2023 689

Тэмээ хайшан гэжэ ажаллахаб гэһэн хэшээл «Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын газарта үнгэргэгдэбэ

Буряад ороноор тусхай аяншалгада ябаһан зон тэрэниие ехэтэ һонирхоо.

© фото: «Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын газар

Тэмээн хадаа табан хушуу малай нэгэн гэжэ мэдээжэ. Тэмээн, морин, үхэр, ямаан, хонин - эдэ малнуудай алинииньшье буряад зоной амидаралда тон шухала үүргэтэй байһан, байнашье.

- Тэмээн хадаа үнэн дээрээ аргагүй шэрхи мал юм. Эжэл мүрэн шадар, Алас Дурна ба Арктикада, мүн тогтууритай зөөлэн уларилтай баруунай можо нютагуудта – хаанашье дадажа ядахагүй. Юундэб гэхэдэ, тэмээнэй нооһон хуурай дулаа үгэдэг хоморой шэнжэ шанартай юм, - гэжэ хэшээл эмхидхэгшэд хөөрэнэ.    

Тэмээнэй нооһоор бүтээгдэһэн хубсаһан хүниие эмшэлхэ зорилготойгооршье хэрэглэгдэдэг юм ха. Хамсыгүй самса, хүзүүнэй орёолто, хушалта, хүнжэл ба дэрэнүүд – бүгэдэл элдэб үбшэнгүүдһээ эдэгээхэ хэрэгтэ туһа нүлөө үзүүлхэ аргатай.

Тэмээнэй нооһоной үшөө нэгэ шэнжэ гэхэдэ, дээрэнь тооһон һуудаггүй юм. Гэбэшье тэмээдые саг үргэлжэ ажаллажа байха хэрэгтэй. Һайн ажаллууһатай тэмээн хүндэ нилээд удаан туһа нэмэри хүргэжэ байха аргатай.  

«Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын газарай ажалшан хэлэһэн үгэнүүдэйнгээ гэршэ болгон, тэмээгээ һамнажа, нооһыень аяншалагшадта харуулаа. Нээрээшье, хуурай, барихада зөөлэн, мүн ямаршье үнэргүй нооһон гэжэ айлшад мэдэрээ.

Фото: «Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын газар