Ниигэм 24 may 2023 685

Буряад орондо талын найр болохонь

Июниин 24-дэ Зэдын аймагта «Борьёогой хониной мяхан» гэһэн эдеэ хоолой фестиваль (6+) үнгэрхэ.

© фото: Лубсан Чагдуров

Чингис хаанай сэрэгүүдэй шэнэ газар дайда эзэмдэжэ бусаһанай удаа иимэ найрнууд болодог байһан ха. Фестивалиин үнгэрхэ үдэр Борьёогой тала шанагдаһан, шарагдаһан хониной мяханай үнэрөөр хангалтан байха.  Хүдөө гаража амарха дуратай зон, олоороо ерэжэ хабаадалсыт гэжэ эмхидхэгшэд урина.

- Суг ажалладаг, суг һурадаг нүхэдтэеэ гү, али амраг ханитаяа манай фестивальда хүрэжэ ерэхэдэ болоно. Дуратай һаатнай, хаанай майхан гэр бодхоожо үгэхэ аргатайбди. Юрэдөө, мартагдашагүй һайханаар сагаа үнгэргэхэт, - гэжэ фестиваль эмхидхэгшэд найдуулна.  

Буряадай Засагай газарта тэмдэглэһэнэйнь ёһоор, «Борьёогой хониной мяхан» гэһэн фестиваль саашадаа заншалта боложо, уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ байха. Зэдын аймагай толгойлогшо Валерий Шагжитаров ба тэрэнэй орлогшо Дамдин Намсараев гэгшэд энэ фестивалиин талаар тодорхой түсэб дурадхахаһаа гадна, аймагай ба Буряад ороной аяншалгын, хүдөө ажахын һалбариин хүгжэлтэдэ оруулха удха шанарыень тайлбарилаа.  

Тус фестиваль Борьёогой заказнигай дэбисхэр дээрэ эмхидхэгдэхэ.

Фото: Лубсан Чагдуров