Ниигэм 26 may 2023 643

Ерээдүйгөө хүмүүжүүлэе!

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин юрэнхы болбосоролой һуралсалай гуламтануудта хүмүүжүүлгын талаар захиралай зүбшэлэгшын шэнэ тушаал байгуулха тухай даабари 2022 оной хабар үгэһэн байна. 2022-2023 онуудта түрүүшын зүбшэлэгшэнэр 45 можо хизаарта хүдэлжэ эхилээ. Бүхы Ород гүрэн дотор һургуулинуудта 2023-2024 онуудта энэ тушаал нэбтэрүүлэгдэхээр хараалагданхай.

© фото: Борис Балданов

Буряад Уласаймнай олон һур­гуулинуудта иимэ шэнэ тушаалтад хүдэлжэ эхилээ. Һуралсалай аяар нэгэ жэлэй үнгэржэ байхада, зарим тэды дүнгүүдтэй танилсаха һанаа­тайбди. Һуралсалай гуламтануудай хүмүүжүүлгын талаар захиралнуу­дай орлогшонорой ажалые эдэ шэнэ тушаалтад дабтажа хэхэнь гү гэһэн һанамжа хүн зоной һанаа бодол хүл­гөөнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Хүмүүжүүлгын, илангаяа патри­отическа талаар ажал гүрэн дотор­най хүсэд ябуулагдаагүй байгаа гэжэ тусхай сэрэгэй операци абаһаар лэ харуулаа. Энээн дээрэ үндэһэлэн, Владимир Путин хүмүүжүүлгые эр­шэдүүлхэ хүсэлтэйгөөр шиидхэбэ­ри абаа гээшэ. Гэхэтэй хамта бүхы һуралсалай гуламтанууд бүхэрос­сиин, можо хизаарай хүүгэдэй хүдэ­лөөнүүдтэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ ёһотой гэжэ Влади­мир Путин ойлгуулһан байна.

Түнхэнэй аймагта Эсэгэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгые, хизаар ороноо һайнаар шэнжэлэн һургаха талаар ажал яһала һайнаар ябуулаг­дана. Байгуулагдаһаар 100 жэлэйн­гээ ойн баяр тэмдэглэһэн Хэрэнэй дунда һургуулида зүбшэлэгшөөр Ирина Баировна Пурбуева хүдэлнэ. Иимэ үндэр тушаал эзэлхыень һу­ралсалай гуламтын захирал болон орлогшонор дурадхаа.

- Тиимэшье удаан түрэл һургуу­лидаа хүдэлөөшьегүй һаа, шэнэ ту­шаалда хүдэлхэ һанаатай байһанаа мэдүүлээб. Энэ тон ехээр намайе һо­нирхуулаа. Зунай хаһада багахан һу­ралсал гараһан байнабди. Хэды тии­гэбэшье шэнэ зүбшэлэгшын ажалые тодорхойлжо хэлэхээр бэшэ байгаа. Олон ойлгогдоогүй асуудалнууд га­раа, - гэжэ залуухан Ирина Баировна хөөрэнэ.

Зүбшэлэгшын хэлэһээр, үхибүүд тон ехээр Эсэгэ орондоо дуратай­гаар хүмүүжүүлэгдэхэ ёһотой. Энэ ушараар Ирина Баировна олон тоото хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэжэ эхилээ, классай хүтэлбэрилэгшэдтэй, үхибүүдтэйгээ нягта харилсаа хол- боотойгоор хүдэлжэ байһаниинь, олондо һайшаагдаа.

- Энэ һуралсалай жэлдэ долоон хоногой эхиндэ һуралсалай гуламта­да гүрэнэй туг үргэгдэдэг болонхой. Удаань классай час тусхай темэдэ ду­радхагдана. Юун тухай тэндэ хөөрэл­дэхые классай хүтэлбэрилэгшэдтэй хөөрэлдэнэбди, бэлдэжэ, үхибүүдээр һайхан зугаа дэлгэнэбди. Олон ушарта тэндэнь өөрөө хабаадалса­наб даа, - гэжэ Ирина Баировна ажал тухайгаа һонирхолтойгоор хөөрэнэ.

Патриотическа хүмүүжүүлгын талаар хэмжээ ябуулганууд Хэрэнэй һургуулида олошороо гэжэ үхибүүдшье, багшанаршье хэлэнэ. Һу­ралсалда эдэ нэгэшье һаад үзүүл­нэгүй гээд һурагшад нэгэ дуугаар тэмдэглэнэ. Жэшээлбэл, эхин клас­сай үхибүүд “Орлята России” гэһэн тусхай түсэлдэ хабаадажа эхилэнхэй.

Зүүн-Мүрэнэй дунда һургуулиин зүбшэлэгшэ Аюна Аюшеевна Данже­евагай һанамжаар, “Орлята России” гэһэн түсэлөөр үсөөн хэмжээ ябуул­ганууд эмхидхэгдэхээр хараалагдан­хай.

- Эдир һурагшаднай бүхы юумэ бэедээ һайнаар шэнгээжэ абаха аргатай ха юм. Эгээл энэ наһанай үхибүүдэй дунда патриотическа та­лаар һонирхолтой хэмжээ ябуулга­нуудые олоор дурадхабал, хуу ойл­гожо, хадуужа абаха байгаа. Минии һанахада, энэ наһанай үхибүүдтэ үсөөн хэмжээнүүд дурадхагдана, - гэжэ Аюна Аюшеевна һанаа бодолоо элирхэйлнэ.

Зүүн-Мүрэнэй болон Хэрэнэй һургуулинууд “Орлята России” бо­лон “Движение первых” гэһэн Ородой Залуушуулай болон үхибүүдэй нэгэдэлдэ (РДДМ) оронхой. Һаяха­на, майн 15-да, Зүүн-Мүрэнэй хүбүүд, басагад РДДМ-эй гэшүүд болоһон байна. Эдэ бүгэдэ хамтаруулгын, ха­рилсаа холбоотойгоор хүдэлхэ ажал зүбшэлэгшэдэй ээм дээрэ унана бшуу.

Эдэ үдэрнүүдтэ бүхэроссиин хүү­гэдэй “Океан” түбтэ хүмүүжүүлгын та­лаар зүбшэлэгшэд тусхай хуралдаан- уулзалгада сугларанхай. Буряад Ула­сые 222 хүн түлөөлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов