Ниигэм 29 may 2023 666

Хэрэнэй «Гандан Даржаалинг» дасан шэнэ шэрээтэтэй болобо

Энээн тухай Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын толгойлогшо – XXIV дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев дуулгаа.  

© фото: Ивалгын дасанай хэблэлэй албан

- Мүнөөдэр шэдитэ һайхан Түнхэн дайдада оршодог Хэрэнэй дасанай шэрээтын сэнхиидэ Гомпел Абгалдаев заларба. Гайхалтай тэнюун, болбосорһон лама юм, - гэжэ Ородой буддын шажантанай тэргүүлэгшэ тэмдэглээ.  

Тэрэнэй урда Хэрэнэй «Гандан Даржаалинг» дасанай шэрээтэ байһан Лубсан-Еши лама (Александр Амбаев) энэ хабар Энэдхэг орондо наһанһаа нүгшөө һэн. Далай ламын номдо хүртэхэ гэжэ һүзэгтэнтэй хамта Дхарамсала хото ошоод байтараа, 2023 оной апрелиин 1-дэ наһа бараһан байна.    

Ивалгын дасанай лама байһанаа, Хэрэнэй дасанай шэрээтэ болоһон Гомпел Абгалдаевай сэнхиидэ заларха ябадал баярай оршон байдалда үнгэрбэ.

- Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Дид-хамба лама Дагба Очировай хүтэлбэри доро хурал хурагдаа. Тэрээндэ Ивалгын дасанай шэрээтэ Аюр Цырендылыков, ахалагша унзад лама Аюша Мункуев, шогомба лама Дамба Мункуев гэгшэд хабаадалсаа, - гэжэ Ивалгын дасанда мэдээсэбэ.  

Фото: Ивалгын дасанай хэблэлэй албан