Ниигэм 14 jun 2023 973

Сартуул бүлын сагаан зам

Зэдын Сагаатай нютагай хүдэр шамбай Түмэн БУДАЕВ хүршэ Дээдэ-Yшѳѳтэйнгѳѳ гоохон хүүхэн Татьяна БУЯНТУЕВАЕ hургуулиин ябахаhаа олон hайхан дангинанарай дундаhаа шэлэжэ, заатагүй «ургалхаб» гэжэ шиидэhэн юм. Магад, сэсэн хүүхэн Татьяна Түмэниие хараад «хайлашаhан» байжа болохо. Тиигээд энэ баатарые гар дороо абажа шадаа. Хэниинь хэнээ шэлээб тиихэдэ – таабари. Гэбэшье эдэ хоёрой тааража hуугаад, бата бэхи гэр бүлэ байгуулhаарнь аяар 38 жэл үнгэршэбэл даа.

Сэрэгэй алба гаража ерээд, Түмэн Татьянаяа «хулууhан» юм. Тиихэдэ хо­юулаа хонгор hайхан хори наhатайнууд ябаа. Мүнѳѳ болоходо, гурбан hайхан үринэрынь – Гэрэлма, Буянто, Бэлигто Будаевууд үндын бодожо, баhал айл бүлэ зохёогоод, Түмэнтэниие үбгѳѳ эмгээ болгоо. Тэдэнь эгээл ехэ баялиг­най - амтатайхан аша зээнэрнай гэл­дэдэг болонхой. Аяар 11 баатар хүбүүд ѳѳдѳѳ боложо ябана ха юм. Түмэн үб­гѳѳнь «олон» гэhэн удхатай нэрэдээ хүрэмэ болоо даа.

Ажалша бэрхэ Будаевтан

Урда сагhаа тахилтай Баян Баа­байн, Даша Гэнсэнэй үбэртэ, Сагаатай голой эрьедэ Цацуруунтан угай үри hадаhад байдалаа зохёон байрлаhан гэхэ. Будаевтан ажалша бэрхээрээ, үр­гэн ехэ оронойнгоо түлѳѳ үнэн сэхээр сэрэгэй алба хэhээрээ онсо илгардаг байhан юм. Түмэнэй үбгѳѳнь Бадма Будаев хаанта засагай үедэ үндэр ехэ шагнал хайрада хүртэhэн - Георгиев­ско хэрээhэ үбсүүндээ зүүhэн. Тиихэдэ Цыбик Бадмаевич эсэгэнь Агууехэ дайнда онсо шалгарhанайнгаа түлѳѳ Алдар Солын болон Улаан Одоной орденуудтай нютагаа бусаhан. 1945 оной май hарада тэрэ түрүү сэрэг­шэдэй бүридэлдэ Берлин хото хүрэhэн юм. Дайгаа дараад, даагаяа hүүлдээд, амгалан байдалай тогтоходо, хүдѳѳ нютагтаа хүтэлбэрилхы тушаалнуудта олоной жэшээ болон ябаа. Сыпыл ха­нитаяа хамта Түмэн хүбүүгээрээ ажал хэжэ hургаа - ажалайл ашаар амжалта туйлагдадаг гэжэ ойлгуулаа.

Түмэн Цыбиковичтэ баhа нэгэ ёhо­той жэшээ – зуун эхэ хонинhоо зуу га­ран түл абадаг Доржи ба Еши-Ханда Будаевтан байhан. Амаралта гэжэ мэ­дэхэгүй хонишод 11 үринэрэйнгээ «га­рыень ганзагада, хүлыень дүрѳѳдэ» хүргэhэн. Иимэл зоной хүсѳѳр чаба­нууд Зэдэдэ ехэ хүндэтэй байhан гээ­шэ. Бүри hургуулиин ябахадаа, Тумэн хони хайшалгаар ганса Сагаатайдаа болон Дээдэ-Yшѳѳтэйдэ бэшэ, мүн бүхы аймаг соогоо түрүү зэргэдэ га­раhан. Хүсэхэ хүн байгаагүй. Тиимэhээ аяар Ага руу зорюута уригдажа, хони хайшалдаг hэн. Түрүүлhэн Түмэнэй гэрэл зураг Зэдын аймагай сониной хуудаhанууд дээрэ жэл бүри харахаар байгаа. Тиимэhээ бушуу түргэн, тус- гаар бэрхэ Түмэн Будаев Д. Банзаро­вай нэрэмжэтэ багшанарай дээдэ hур­гуулида труд зааха багшын мэргэжэл шудалхаяа ороhон. Тэрэ үедэ түрэл фа­культедэйнь деканаар Сергей Даши­нимаевич Намсараев хүдэлжэ байгаад, Зэдын хүбүүе олон оюутадай дундаhаа онсо hанажа абаhан, магтадаг байhан юм.

1986 онhоо трудай багшаар нютаг­таа багшалжа эхилhэн. Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Сергей Дашинимаевич Сагаатайн hургуули­да ерэхэдээ, ѳѳрынгѳѳ эгээл дуратай оюутаниие харахатайгаа сасуу ехэтэ баярлаhан, тэрээнээрээ танилсуулга хүүлэhэн юм. Түмэн Цыбикович саа­шанхи ажал хэрэгтээ сайдай дэмжэлтэ бэе дээрээ мэдэржэ ябаа. Тиимэhээ найдаһыень харюулха гэжэ оролдоо. 10 жэлэй туршада Стеклозаводой гэртэ­хинэй харууhагүй үлэhэн үхибүүдэй 2-дохи интернат-hургуулиие хүтэлбэ­рилхэдѳѳ, уласай кадедүүдэй элитнэ hургуули болгожо шадаа. Тиихэдээ шэнэ шэглэлэй hургуулиин эхин дээрэ байхадаа, Түмэн Цыбикович мүнѳѳ заншалта болоhон хэмжээнүүдэйнь үндэhэн hуурииень табяа гэхэдэ бо­лоно. Жэшээнь, Буряад Уласай Толгой­логшын хабаадалгатай кадетско-мари­инскэ балнууд. Хэрбэеэ хэшээлнүүдэй урданай хэбээр үнгэрдэг hаань, хүбүүд сэрэгшэд мэтээр байдалаа зохёон ажаһуудаг болоо. Бэрхэ орлогшо­нортойгоо хамта Түмэн Цыбикович ерээдүйдэ гүрэн түрэдѳѳ бэеэ сүм зо­рюулха кадедүүдэй эрилтэдэ хүрэмэ hургуули байгуулжа шадаа. Мүнѳѳ энэ hургуули түгэсхэгшэд сэрэгэй түрүү дээдэ hургуулинуудта hуралсалаа үр- гэлжэлүүлнэ.

Түмэн Цыбикович Москвада hургуу­лиин захиралай орлогшоор, Монголдо Россиин түлѳѳлгын эмхиин дэргэдэхи hургуулида багшаар, «Е.Д. Стасовай нэрэмжэтэ Интердомой» таhагые дааг- шаар хүдэлѳѳ. Һуралсалай hалбари­да үрэ дүнтэйгѳѳр хүдэлhэнэйнгөө ашаар Түмэн Будаев Ородой Холбоото Уласай юрэнхы hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай Хүн- дэлэлэй грамотада, «2014 оной Россиин эрхим захирал» болон бусад гүрэнэй хайра шагналнуудтай юм. Мүнѳѳ Оро­дой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын байшангуудые ашаглалгын хэлтэстэ хүдэлнэ.

Гуа сэсэн хатан

Татьяна Чагдуровна Дээдэ-Yшѳѳ- тэйн үнэр баян Буянтуевтанай бүлын эгээл багань болодог - дээрээ хоёр аха­тай, дүрбэн эгэшэтэй.

Чагдор Дымбрылович эсэгэнь бэ­лиг ехэтэй, эрдэмтэй хүн байhан. Ал­тан гартай нарин дархан гэжэ нютагтаа суутай hэн. Модооршье, түмэрѳѳршье дарха хэхэ шадабаритай тула, гэрэй ме­бель хэхэhээ эхилээд, часы, ямаршье техникэ – холодильник, машина, мо­тоцикл заhабарилжа шадаха аргатай бэлэй. Лайжа-Ханда Аюшеевна эжынь ехэ сэсэн мэргэн байхын хажуугаар айха гайхахые мэдэхэгүй – зүрхэтэй, зоригтой эхэнэр hэн. Эльгэ нимгэтэй энэрхы эжынь эрэ нүхэртэеэ адли модо зоожо, гэрэй сонхын колодконуудые табилсажа байха, мотоцикл унаад гүй­лгэхэ… Хоюулаа 7 гэр барижа бодхоогоо. Тэдэнь онсо ѳѳрын түхэл маягтай, hаруул, үргэн, томо таhалгануудтай.

1971 ондо Татьяна Дээдэ-Yшѳѳтэйн дунда hургуулида ороод, Сэлэнгын Сэ­лэндүүмын, Улаан-Yдын 36-дахи hур- гуулинуудта hураhан. 1982 ондо Дээдэ- Yшѳѳтэйнгѳѳ hургуули дүүргээд, Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай баг­шанарай дээдэ hургуулиин түүхын – хэлэ бэшэгэй факультедтэ ород хэ­лэнэй болон литературын багшын мэр- гэжэл шудалжа гараа. 1986 ондо ажа­лайнгаа намтар наhанайнгаа нүхэрэй нютаг Сагаатайда эхилhэн юм. 1994 ондо аймагай хэмжээнэй «Жэлэй эр­хим багша» гэжэ урилдаанда шалгар­жа, Петропавловкын гимназида хүдэлхэеэ уригдаhан юм. Тиихэдэ тус hургуу­лида аймагай бэлигтэй бэрхэ шабина­рые суглуулhан байна.

1997 ондо Татьяна Чагдуровна Зэ­дын аймагай Захиргаанай hуралса­лай таhагай методкабинедые хүтэлбэ­рилѳѳ. Жэл болоод, hуралсалай таhа­гые даажа абаа.

2004 онhоо 2015 он болотор Татьяна Чагдуровна Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм ухаанай яаманда ахамад мэргэжэлтэнээр, зүблэгшѳѳр, таhагые даагшаар хүдэлѳѳ. Монголдо Россиин түлѳѳлгын эмхиин нэгэдэхи секретаряар, Монголдо Россотрудни­чествын түлѳѳлгын эмхиин хүтэлбэ­рилэгшын орлогшоор, «Е.Д. Стасовагай нэрэмжэтэ Интердом» гэжэ уласхоо- рондын hуралсалай түбэй захиралай нэгэдэхи орлогшоор хүдэлѳѳ.

Мүнѳѳ Татьяна Будаева Оросой Холбоото Уласай Федеральна Суглаа- най Гүрэнэй Дүүмэдэ зүбшэлэгшѳѳр хүдэлнэ, педагогикын эрдэмэй док­торой нэрэ зэргэ хамгаалхаяа бэлдэжэ байна.

Татьяна Чагдуровна хаанашье аша үрэтэйгөөр хүдэлхэеэ оролдодог, олон­до туһатай ажал эмхидхэхэеэ зүдхэдэг юм. Жэшээнь, Москвада Россотрудни­чествын захиралай орлогшын тушаал­да дэлхэйн олон гүрэнүүдэй, тэрэ тоо­до Израилиин, Молдавиин, Финлян­диин, Кипрэй болон бусадай түлөөлэг­шын эмхинүүдые шалган ябаа.

Монгол орондо дипломатическа ажал даагаад байхадаа, Монголой Ехэ Хуралтай, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яамантай, Монголой эрдэм ухаанай академитэй, Монголой айма­гуудай толгойлогшонортой, олонии­тын эмхи зургаануудтай хани бари­саа байгуулжа шадаһан. Тиигээд хүр­шэ орондо ород хэлэнэй аяар 50 түб үүсхэн байгуулһан юм. Россиин эрдэм ухаанай болон соёлой түбэй дэргэдэ ородоор нээмэл һуралсалай институт зохёогдоо. “Русский мир в Монголии” гэжэ ном бүридүүлэн хэблүүлэлсэһэн. Тэрэ ном дотор молор һайхан Монгол орон тухай, тиишээ анха түрүүшынхи­еэ ошоһон ородууд, тэдэнэй оруулһан хубита тухай бэшээтэй. Мүн тиихэдэ үхибүүдтэ ород хэлэ заахадаа хэрэглэхэ номуудые зохёон бүридүүлээ.

Ородой Холбоото Уласай болон Монгол ороной хоорондо хани ба­рисаа байгуулгын хэрэгтэ хубитаяа оруулһанай түлөө Татьяна Чагдуров­на хүршэ ороной олон тоото хайра шагналнуудта хүртэһэн юм. Монголой һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, Монголой Хани барисаанай алтан ор­ден болон ойн баярай болон хүндэлэ­лэй медальнуудаар шагнагдаһан.

Хүдөөгэй юрын багшаһаа дипло­мат, Россиин Гүрэнэй Дүүмын зүбшэ­лэгшэ болотор ургахын тулада түрэл­хиин ухаан бэлиг, зориг зүрхэ хэрэгтэй. Эдэ бүгэдэ Зэдын гуа сэсэн хатан Татья­на Будаевада дууһан бии.

Үри хүүгэдэйнгээ түлөө

Буряад айл бүлын эгээл ехэ баялиг - үхибүүд гээшэ. Долоон хүбүүдые ха­нинь гү, али басагадынь, бэринэрынь ээлжэлэн түрэбэлнь, дээдын ехэ хай­ра үршөөгдөө гэжэ тоологдодог һэн. Тиимэ айл бүлэ олоной дунда тусхай һуурида һууха эрхэтэй болодог бэ­лэй. Тэрэ айл бүлын үреэһэн үгэнүүд бодотоор бэелүүлэгдэдэг гэжэ тоотой байһан. Гурбан үринэрые өөдэнь бол­гоһон Будаевтанай бүлэдэ аяар 11 аша зээнэр – бултадаа хүбүүд түрэһэниинь – Бурханай ехэ хайра гээшэ.

Түмэн Цыбикович хүбүүдээ бага- һаань ажал хэжэ һургаһан юм. Сугтаа гэр хотон соогоо ажалаа хэдэг бай­гаа. Столбын нүхэ малтахаһаа эхилээд, шэнэ гэрэй үһээ шалыень хадаха, га­ражайнгаа пол заливалха гэхэ мэтын ажал хүбүүдынь хэдэг байһан. Ажал хэжэ һурахада – саашанхи ажабайдалдань өөһэдтэнь лэ хэрэгтэй бшуу. Эжын баһа хүмүүжүүлгэ үхибүүдтэнь бии. Аха хүниие хүндэлхэ болон бусад һур­гаал заабаринуудые дуулаһаар, өөдөө болоһон.

Мүнөө эгээл ехэ Гэрэлма басаганиинь Содном нүхэртэеэ 4 хүбүүдээрээ Закаменск хотодо ажаһууна. Мэргэжэ­лээрээ финансист, багша юм. Интер­нат-һургуулида хүдэлнэ.

Дунда хүбүүн Буянтань багаһаа та­мирта эльгэтэй байһан. Номо годлёор харбадаг, барилдадаг байһан. Туйлал­тануудтай. М. Ербановай нэрэмжэтэ колледж түгэсхөөд, ВСГУТУ дүүргэһэн. Буряад Уласай Засагай газарта тендер­нэ таһагые даагаад ябаһанаа, мүнөө Москвада барилгын компанида хүтэлбэрилхы тушаалда хүдэлнэ. Вера хани­таяа 3 хүбүүдые үндылгэнэ.

Одхон хүбүүн Бэлигтэнь һур хар­балгаар тамирай мастер юм. ВСГУТУ түгэсхөөд, Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдиновай туһалагшаар Бу­ряадтаа хүдэлөө. Мүнөө Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай ректорэй туһалаг­ша юм. Юля ханитаяа 4 хүбүүдые үр­гэжэ байна.

Түмэн, Татьяна Будаевтанай үхибүүд, аша зээнэр һайндэрнүүдтэ суг- лардаг, хамтадаа хүүен хүхидэг, өөһэд хоорондоо элдэб урилдаануудые үнгэргэдэг. Зунай зулгы хаһада гэр бүлынгөө лагерьта амардаг заншалтай.

Үри хүүгэдэйнгөө түлөө хадашье урбуулха, тэдэнэйнгээл түлөө зүдхэжэ ябаһан үбгөө эмгээ болонхой эхэ эсэ­гэ хоёр Түмэн, Татьяна Будаевтан – бу­ряад арадаймнай жэшээтэ бүлэ гээшэл даа.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Будаевтанай дурадхаһан гэрэл зурагууд