Ниигэм 14 jun 2023 555

Хэмэл шүдэн - эрилтэтэй

Хүбүүгээ шүдэнэй эмшэн болгохо тухай на¬рай үхибүүн ябахаһаа нь хүсэн мүрөөдэдэгби. Теэд һанаашаарни болохо аал? Өөрын мэдэлтэй хүн ха юм! Гэбэшье һаяхана Э. Раднае¬вай нэрэмжэтэ улас түрын эмнэлгын гол колледжһоо шүдэнэй технигүүдые бэлдэдэг багшанарай тэнхимые (ЦМК - цикловой методко-мисси) даагша Майя Гулгоновагай намтай утаһаар залгахадань, ухаангүй ехээр баярлабаб. Түнхэнһөө гарбалтай түрүү багшада асуудалнуудые табижа мэдэбэб.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг

 Майя Енжаповнагай дуул­гаһаар, шүдэнэй технигүүдые уласай эмнэлгын колледж 1950-яад онуудһаа бэлдэнэ. Хэдэн үе протезистнүүд – бүхыдөө мянгаад хүн эндэ һу­ража гараа. Мүнөө дээрээ 50 оюутан һуража байна.

Багшын дээдэ категоритой Майя Гулгоноваһаа гадна, баг­шын нэгэдэхи категоритой Вик­тория Анатольевна Баженова ба Сэсэгма Доржиевна Султу­мова «Стоматология ортопеди­ческая» гэжэ шэглэлээр заана.

- Жэл ошохо бүри онол арганууд олошорно. Сагтаяа адли алхалхаяа оролдонобди. Юундэб гэхэдэ, юумэн хубил­жал байна ха юм. Шүдэнэй протез hайнаар хэжэ һургахын тулада зуботехническэ 3 ла­боратори ажалаа ябуулна. Тус лабораторинууд материальна аппаратураар, инструментээр дүүрэн хангаатай. Һуралсалайн­гаа шанар дээшэлүүлхэ гэһэн зорилго мүнөө колледжын багшанарай урда табигдана, - гээд, ЦМК даагша онсолбо.

Колледж дүүргэhэн hу­рагшадай 85-95 хубинь нютаг орондоо эрилтэтэй мэргэжэл­тэд болоно - Буряадай шүдэнэй поликлиникэнүүдтэ ажаллана.

Э.Раднаевай нэрэмжэтэ улас түрын эмшэлэлгын гол колледж оюутадта табан шэглэлээр мэргэжэл олгуулһаар. 93 жэлэй түүхэтэй энэ колледж түгэсхэһэн мэргэжэлтэд ажал­гүй һуудаггүй!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг