Ниигэм 25 jun 2023 735

Жэшээтэ поликлиникэ

Уласай шүдэ эмнэлгын поликлиникэ холо ойгуур суутай. Үргэн ехэ Буряадаймнай хүдөө нютагуудһаа хүнүүд зорюута иишээ ерэжэ, шүдөө эмшэлүүлээд гарадаг. Түргэн туһаламжын таһагынь бүхэли сүүдхын туршада ажаллана ха юм. Тэрээгээрээ болон бусадшье һайн талануудаараа жэшээ харуулан байдаг энэ поликлиникын ахамад эмшэн Эржена Буянтуеватай уулзажа харилсабабди.

© фото: Эржена Буянтуевагай дурадхаһан гэрэл зураг

Түүхэһээ

XX зуунай эхинэй со­нинууд соо Дээдэ Үдэдэ шүдэнэй эмшэнэй ори ган­са нэрэ дурсагдана. Евге­ний Мильштейн шүдэ эмнэлгын газар зохёон бай­гуулаад, уставыень бэл­дэһэн юм ха. Тэрэ өөрөө жиирэй зонойшье, сэрэг­шэдэйшье шүдэ эмшэлдэг байһан. 1923 ондо Буряад­та дүрбэхэн эмшэд энэ шэглэлээр хүдэлөө. 1932 ондо шүдэ дархалагша бии болоо, харин 1940 ондо – түрүүшын ёһотой стомато­лог.

Буряадай АССР-эй элүүрые хамгаалгын сайд Л.Д. Мадыевагай 1981 оной ок­тябриин 22-ой захирал­таһаа уласай стоматологи­ческа поликлиникын түүхэ эхилнэ.

Уласай больницын бүридэлэй шүдэ эмнэлгын хабшуу кабинедүүд урид олон дабхар гэрэй под­вал соо оршодог байһан. Тэрээн соо аппаратура креслэ хоёрые табиха­дань, эмшэн үбшэнтэн хоёр арай багтадаг һэн. Үдэр бүри хандагшадай тоо ургаһаар байгаа ха юм. Тиимэһээ уласай боль­ницын стоматологическа таһагые даагша, Буряадай АССР-эй Элүүрые хамгаалгын яаманай штатна бэшэ стоматолог, СССР- эй Верховно Соведэй һун­гамал Октябрина Матве­евна Омбоева поликлиникын мүнөөдэрэй бай­шан барилгые үүсхэн эм­хидхэжэ, ашаглалгада ту­шаалгаһан байна. Тиигэжэ уласай больницын элдэб тээгүүр тааранхай шүдэ эмнэлгын кабинедүүд нэгэ тээ суглуулагдаһан юм.

- Октябрина Матвеена­гай ашаар стоматологиин албан хүгжэлтэ абаһан. 28 жэлэй туршада шүдэ эмнэлгын һалбариие хүтэлбэ­рилхэдөө, Улаан-Үдэдэ шүдэ эмнэлгын тусхай по­ликлиникэнүүд нээгдэһэн юм. Эдэбхи ехэтэй энэл эхэнэрэй аша оролдолгоор шүдэнэй эмшэдые бэлдэжэ эхилээ, - гэжэ Эр­жена Буянтуева онсолно.

О.М. Омбоева наһанайнгаа амаралтада гарахадаа, даагаад ябаһан тушаалаа шабидаа – Иван Василье­вич Шухоевто үлөөһэн юм. Тэрэнь шүдэ эмнэл­гын шэнэ оньһон арга бо­ломжонуудые нэбтэрүүлжэ эхилээ. Хэрэглэдэг оньһон түхеэ­рэлгэнүүдыень шэнэлээ. 1998 ондо стоматологуудай эблэл байгуулагдажа, тэрээниие Буряадай АССР-эй габьяата эмшэн, Ородой Холбоото Ула­сай габьяата эмшэн И.В. Шу­хоев ударидаһан юм. Стома­тологиин албанай хүгжэлтэдэ энэ эблэл баһал нүлөөлөө.

2005-2016 онуудта Ба­то-Жаргал Аюшеевич Будаев поликлиникые даагаад ябаа. Тиихэдээ стоматологиин һал­бариие хүгжэлтын ехэ орьёл­до хүргэжэ шадаа. Буряадта эгээл түрүүн имплант хэхэ хирургиин болон ортопе- диин шэнэ шатануудые нэб­тэрүүлээ.

Ажалдаа дуратайнууд

Поликлиникын гол баялиг – ажалдаа ехэ дуратай мэр­гэжэлтэд. Үдэр бүхэн уладай шүдэ эмшэлжэ, үбшэнһөөнь зайсуулна. Тиихэдээ бүхы байгаа мэдэсэеэ, дүршэлөө, хүсэ шадалаа үгэнэ, - гээд, уласай поликлиникын аха­мад эмшэн тэмдэглэнэ.

Эбтэй эетэй, урагшаа һа­наатай, бэе бэедээ энхэргэн хандасатай коллектив бай­гуулагданхай. Залуу халаан урда үеынхидэй заншал ха­лан абаад үргэлжэлүүлһээр. эндэ хүдэлнэ. Мүнөө дээрээ энэ поликлиникэдэ 300 гаран дээдын гарай мэргэжэлтэд хүдэлнэ. Зариманиинь 20-30 жэлдэ шүдэ эмнэлгэдэ бэеэ үгэнги ажаллаһаар.

Эмшэдэй мэргэжэлтэ һайндэрөөр уласай поликли­никын коллективые “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай хүдэлмэрилэгшэд амаршал­на. Хэлсээнэй ёһоор, тэндэ шүдэеэ сэбэрлүүлхэдээ, за­рим эмшэдтэй танилсажа үрдеэ һэмди. Энхэргэн зохид хандасыень эгээл түрүүлэн тэмдэглэхэ байнабди. Үб­шэнтэнтэй хүдэлхэнь тиимэшье бэлэн бэшэ. Үреэхэ, харааха зон ябаха. Тэсэбэри ехэтэйл улад эмнэлгын һал­барида хүдэлдэг. Танда ехэ гэгшын баярые хүргэнэбди, хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэд!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Эржена Буянтуевагай дурадхаһан гэрэл зураг