Ниигэм 28 jun 2023 769

Рахим итегез, дуслар!

«Уринабди, нүхэд, Сабантуйдамнай оролсыт!». Эгээл иигэжэ татаар хэлээр бэшээтэй гаршаг бэдэрhээр, Сурхайта нуурай нүгѳѳ эрьедэ буруу орошоод, тѳѳрин алдабабди. Сэлэнгын аймагай Захиргааниие толгойлогшо Великтон Бабасанович: «Замдаа заалуур харахат даа, тэрээгээр лэ хүрэжэ ерэхэт», - гэжэ хэлэhэн юм. «Буряад үнэнѳѳ» түлѳѳлhэн шааюур, шууюур хүүхэд Буряадай эрдэмэй түбэй эрдэмтэн «жолоошонтой» хѳѳрэлдѳѳн соогоо тархияа эрьешэнхэй, хажуугаарнь хиидээд гарашаhан байжа, hѳѳргѳѳ бусажа, тэрэ заалуурыень арай оножо олобобди. Хэды тиигэбэшье татаарнуудай hайндэрэй эхилхын үмэнэ ошоод байбабди.

 Соморхоноор

Июниин 24-дэ гансашье Сэлэн­гын аймагта бэшэ, мүн Зэдэдэ уласай дэлисэтэй хэмжээн эмхидхэгдэжэ байгаа тула соморхоноор (түлхисэл­дөөн түрисэлдөөнгүйгөөр) Сабантуй үнгэрөө гэжэ тэмдэглэхэ шухала. Хан­гай тайгын гүн соо ургынуудай һал­баран задардаг хонгор һайхан Хориин Тээгдэһээ, булжамуур шу­буудай уурхайгаа түхеэрэн жэр­гэн жаргадаг Мухар-Шэбэрэй Ха­ра-Шэбэрһээ, алим жэмэстэй Хяаг­тын-Адагһаа (тэндэ Татарстан Уласай Засагай газарай дэмжэлтээр татаар­нуудай музей-усадьба байгуулагдан­хай) хабаадагшад ерэжэ, хүршэнүүд мэтээр ёһотой үйлсэ байгуулжа, шэрээгээ дэлгэн, Сабантуйда ерэг­шэдые угтан абаба. Тиихэдэ Сэлэн­гын аймагай нютаг һууринуудай ажаһуугшад мүн лэ һэеы гэрээ, хаса­гай изба гэхэ мэтэеэ шэрэн асаржа, олон тоото айлшадайнгаа урда эзэн ёһоор хүндын эдеэгээ бэлдээд, хүлеэн байба. Татаар болон буряад аялгын абяан доро үнэхөөрөө дулаа- хан оршон байгуулагдаба. Уулзаһан хүн бүхэнэй нюурнуудта һайндэрэй гэрэл обёорхоор байгаа. Урилдаанай амисхаал тамиршадай талмай дээрэ байжа болоо. Гэбэшье найрлагша­дай дунда жэгтэй тайбан хани нүхэ- сэлэй байдал адаглахаар байгаа. Унан дуһан, тэбдэн бүдэрэн, ноёд һайдые хүндэлхэ гэжэ зүдхэһэн бай­дал үзэгдөөгүй. Бултадаа адли эхэ байгаалиин үхибүүдбди, хүнүүдбди – наратай һаруул үдэрөө наартай һайханаар үнгэргэе гэжэ олоной нюурнуудта уншамаар байгаа. Татаар яһатанай таряашадай Сабантуй нээхэдээ, Сэлэнгын аймагай засаг дарга Станислав Гармаев: “Эгээл иимэ һайндэрнүүд улад зониие нэ­гэдүүлдэг, дүтын харилсаатай болго­дог - Буряадай дэбисхэр дээрэ олон үндэһэ яһатан нэгэ айл мэтэ эбтэй эетэй ажаһууна ха юм, - гэжэ онсо­лоод, иигэжэ тэмдэглээ, - илангаяа дайсанай добтолходо, хүнүүд бүри нэгэ нюдарган мэтэ болоод, урдаһа­ань үһэрилдэнэ ха юм. Гүрэн түрын мүнөөдэрэй орёо байдалда Росси­да ажамидаржа байгаа олон тоото үндэһэн арадуудай баатар хүбүүд дүлэн руу эльгээгдэнхэй – уялгаяа дүүргэжэ ябана”.

Үнэн үгэнь уяруулаа

Буряад Уласай Захиргаанай Тол­гойлогшын орлогшо - үндэһэ яһа­тануудай харилсаанай болон эрхэ­тэдэй үүсхэлнүүдые хүгжөөлгын хорооной түрүүлэгшэ Михаил Ха­ритоновой юрыншье һаа, уярмаар үгэнүүдынь сэдьхэлэй хүбшэргэй хүдэлгөө. Бага наһанайнгаа үлгы нютаг­та баярлажа, амаржа ябаа. Хоолой­нь заримдаа һалганаад абахадань, үгэ бүхэниинь үнэн зүрхэнһөө гэжэ мэдэрэгдээ. Тэрэнэй тэмдэглэһээр: «Сэлэнгын аймаг руу ошоһон харгы замаар нилээд оодоргоһонби. Хаа­на ямар нүхэн бииб гэхэһээ эхилээд, һайн мэдэхэб. Багадаа зунайнгаа амаралтануудые Шама эжынгээ (Шамсудина Мусолимовна) дэргэдэ үнгэргэдэг байгааб. Тиихэдээ хүг­шэн эжынгээ амтатайхан эчпочмак эдижэ, татаар арадай сэсэн мэргэн һургаал заабаринуудые бэедээ шэнгээн үндыгөөб. Тиихэдэ хүгшэн эжымни ямар яһанайб гэжэ хүсэд ойлгодогшьегүй байжа болооб. Түрэһэн эжымни үнэрыньшье амта­тай, абяанииньшье – өөрын ха юм. Мүнөө гэртээ ханитаяа, үхибүүдээрээ эчпочмак эдидэгбди. Би мэдэнэб – эндэ һууһан хүн бүхэн иимэ өөрын түүхэтэй. Иигэжэ һайндэрнүүдтэ суглархадаа, бэе бэеэ баяжуулнаб­ди, нэгэдэхэдээ, шанга болонобди. Гурбан жэлэй туршада Сабантуй Сэ­лэнгын аймаг хүрэжэ ядаа. Ковид боложо хойшолуулагдаа. Гэбэшье хүрэжэ ерэһэниинь – һайн тэмдэг. Эндэхи газар дайдада ажамидаржа байгаа улад бүри дүтын харилсаатай, шадалтай шанга болохо гэжэ эти­гэнэб. Орон нютагнай хүгжэн һал­бараг лэ! Холын нютагта һүжэрһэн дүлэн руу эльгээгдэһэн сэрэгшэд­най бүтэн бүлеэн бусаг лэ! Тиигэжэ мечетьдэ, һүмэдэ, дасан дуган­гуудта зальбаран мүргэнэбди. Ямар бурхадтаа ханданабибди – хамаагүй. Нэгэ ехэ хэрэгэй һайнаар дүүрэхы­ень лэ гуйна ха юмбибди».

Һайндэрнүүд – хэрэгтэй!

Хорёод жэлэй туршада Буряадай татаарнуудай автономиие удари­даһан аад, мүнөө Буряадай олониитын палатын түрүүлэгшын орлогшо, Россиин арадуудай Ассамблейн Холбооной гэшүүн Сажида Бата­ловагай өөрынгөө үндэһэн хэлээр үгэеэ эхилхэдэнь, ойлгоошьегүй һаа, абяаниинь шэхэндэ ехэ аятай­гаар соностоо: «Хилын харуулшадай үдэртэ – майн 28-да Сэлэндүүмэдэ алим шэмэсэй һөөг модохонуудые һуулгажа, татаарнуудай энэ һайн­дэрэй эхи табяабди. Эгээл иимэ бу­янта хэрэгээр һайндэр бүхэн эхилхэ ёһотой. Бодоод үзыт даа, урда сагһаа уг залган дамжаһан Сабантуй наа­дан дээрэ эрын соло дуудагдадаг. Хо­жом хойнодоо Эхэ ороноо дайсадһаа аршалан хамгаалха баатар хүбүүд иимэ һайндэрнүүдтэл бэлдэгдэдэг байгаа ха юм. Бэшэ хаана шандааһа шадалаа харуулха аргатай байгааб даа. Сабантуй, Болдёр болон Сурхар­баануудайл үедэ ааб даа! Тиимэһээ иимэ һайндэрнүүд, урилдаанууд ехэ хэрэгтэй – үхибүүдэй хүмүүжүүлгэдэ һайн нүлөөлэлгэтэй. Гал дүлэнэй һүжэржэ, хүбүүдээ гээжэ байхада, иимэ хэмжээнүүд хэрэггүй гэнэ. Энэ буруу. Үхибүүднай үндэһэн арадай урилдаанууд дээрэл хаба шадалаа туршаха, хэнбиб гэжэ мэдэрхэ арга­тай ха юм. Шанга голтойгоор өөдөө болохол. Хэзээдэшье эхэ эсэгэеэ хүн­дэлхэ, уг нютагтаа, хани нүхэдтөө ур­бахагүй - үнэн сэхэ байха. Ёһотой баа- тарнууднай болохо сэрэгшэд Хяагта хотоһоо ерэжэ, урилдаануудта орол­сожо байна. Үлгэн дэлхэймнай иимэ һайхан уларил бэлэглэжэ, Буряад һайхан орон татаарнуудые багтаажа, мүнөө болоходо, үндэһэн арадуудай эб оршон соо үндыһэн бата бэхи гол­той хүбүүднай Бүхэдэлхэйдэ жэшээ харуулжа ябана».

Татаар арадай сэдьхэл һайхан

Ямаршье арадай сэдьхэл – дуу­нууд соонь гүб даа. Ази түбиин аял­га дуунай эди шэдинь заха хизаар­гүй, илангаяа буряад хүндэ бүри дүтэ аабза. Урдань сурбалжалгын ажалаар Мухар-Шэбэрэй, Загарайн Сабантуйнуудта оролсоһон, Казань хото ошожо ерэһэн хадаа татаар үн­дэһэтэн – түрэлэй шэнги һанагдадаг болонхой. Хяагтын сэрэгэй частьда алба хэжэ ябаһан Агын Амидхаашын Баясхалан Базаржаповай татаар болон буряад хэлэнүүд дээрэ дуу­лахадань, зосоо наран гараһандал байгаа. Татарстанһаа зорюута айл­шаар ерэһэн залуу татаар дуушан хүбүүнэй хоолойнь ямар һайхан гээ­шэб! Буряадаймнай татаарнуудай абяанииньшье – ондоо. Наһатайшье, залуушье дуушадые соносожо, бу­ряад, шэмээшэг, ород яһатануудай тайзанай хажууда жэрылдэн зогсожо хатарба. Энэл даа – эб нэгэнэй гэршэ!

Шандааһатай шанга бэетэй баа­тар хүбүүдэй бэе бэетэеэ барилдан, гарайнгаа булшангуудые туршалдан, аргамжа татан байхадань, хажууһаа хаража байхадаа, тэдэ залуушуулай хүсэнһөө хүртэлсэһэн мэтэ болоод- хино. Байлдаанай газарта ябаха баатар сэрэгшэдэй абяанииньшье ондоо – түлэг наһандаа ябана ха­даа үнэрыньшье өөрэ.

Сэлэнгын аймагһаа гарбалтай олониитын ехэ ажал ябуулагша, Улаан-Үдэ хотын Һунгамалнуудай Зүблэлэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Саян Бальжиров Сабантуйда оролсогшодто мүнгэн шангуудые барюулаа.

Урагшатай сэлэнгээрхин

100 жэлэй түүхэтэй Сэлэнгын ай­маг Буряадай бусад аймагуудһаа онсо илгардаг. Түүхэ, соёлой, шажан мүргэлэй талаар – баян. Тиимэһээ тэндэхи ажаһуугшад урдалхуу бодол­той. Тэндэ урдань Эрхүүгэй губер- ниин, буддын шажанай түб оршодог байһан. Сэлэнгын уездын бүридэлдэ Буряадай хэдэн аймаг ородог байгаа ха юм.

Хэдэн зуун жэлэй үедэ Сэлэн­гын газар дэбисхэр дээрэ юун бо­лоогүйб даа! Түүрэг болон монгол туургата арадуудай хүлэг моридой түбэрөөн, түлхисэлдөөнһөө эхилээд, дай хёморооншье, ниилэлгэн һа­лалган... Һүүлэй 350 жэлэй туршада славян арадууд баһал үндэһэеэ эндэ үлөөгөө. Хүн зонойнь түхэл шарай- гааршье олон шуһануудай холи­солдоо ойлгохоор. Мүнөө тэндэхи ажаһуугшад ажана тэнюун, эбтэй эетэй ажаһууһаар ха юм. Бэрхэ, до­рюун ударидагшатай, бэлиг ехэтэй, шуран мэргэн хүбүүд басагадтай Сэ­лэнгын аймагай ажал хэрэгынь ураг­шатай лэ.

Сэлэнгын түрүү хүбүүдэй нэгэн Владимир Чойдонович Чойжини­маевай (энэ бэрхэ хүн тухай дурас­хаалай үгэ “Буряад үнэн” сониндоо манай хүндэтэ ветеран Николай Бад­маринчинов бэшээ бэлэй) түхеэрһэн зуһаланда Сабантуй эмхидхэгдээ. Авиазаводто олон жэлдэ хүдэлжэ ябаа Чингис хүбүүниинь татаар хэ­лээр һонирхожо, тэдэн баһал: “Ураг­шаа”, - гэдэг байна гэжэ гайхана. Теэд тиигэнгүй яахаб! Чингис хаанай за­хиралта доро иигэжэл уряалһаар, бүхэдэлхэйе бултадаа эзэмдээ һэм­най даа.

Бусаха замдаа

Сэлэнгын аймагта сэнгэжэ са­даһан гурбан хүүхэд һүниин тэн ба- гаар түмэр хүлэгэйнгөө жолоо бари­жа, гэртээ хариха гэжэ Улаан-Үдэ руу зүг барибабди. Тиигэхымнай урда тээ бидэниие үдэшэгшэд болгоомжотой ябаарайт гэжэ захиһан юм. Удааха­наар лэ табилуулбабди. Сурхайта нуурһаа зүг ходороод ябатарнай, сагдаанар зогсоожо шалгаба, Орон­гын дэргэдэ адуун һүрэг харгы хүн- дэлэн гараба. Һүрөөтэй гээшэнь хүлэг моридые харанхы һүни ха­рахада. “Энэмнай һайн тэмдэг”, - гээд, Сэсэг баабаймнай сэсэнээ мэ­дүүлхэдэнь, зосоогоо зальбарбабди. Сэлэнгын аймагта ажаһуудаг “Үнэн” сониной үнэн нүхэдтэ һайниие хүр­гэнэбди.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Маргарита Дашицыреновагай гэрэл зураг