Ниигэм 30 jun 2023 734

Баргажанай бэрхэ хүбүүн

Баргажан. Энэ үгэ дабтахада, хүбшэ тайга, үндэр хада ууланууд, аршаан булагууд, Байгал далай харагдаһан мэтэ болоно. Теэд эгээн һайнаар ажалша бэрхэ арад зон, имагтал холо ойгуур нютагаа суурхуулһан эрхэтэд һанагдаадхина.
Баргажан гол - олон бэрхэ хүбүүд басагадай үлгы нютаг юм. Ажабайдалай бүхы һалбаринуудта орон нютагайнгаа түлөө үнэн сэхээр ажаллажа, алдар солоёо дуудуулһан эрдэмтэд, ниитын ажал ябуулагшад, тамиршад, эмшэд, багшанар, дуушад, шүлэгшэд - одоо нэрлэхэ болоо һаа, һүни үдэршье хүрэхэгүй. Тэдэнэй нэгэн Санжи Будаевич Очиров юм.

© фото: Эрдэни Раднаев

Багаһаа хара ажал хээ

Санжи Будаевич Очиров 1923 оной май һарын 23-да Баргажанай айма­гай Борогол нютагта олон үхибүүдтэй ажалша малша Сэрма ба Очир Гал­бановтанай гэр бүлэдэ алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн юм. Энэ гэр бүлэдэ аяар 17 багашуул түрэһэн, теэд долоониинь амиды мэндэ үлэжэ шадаа. Сан­жи Будаевич Буряадай түүхэдэ ехэ дэмбэрэлтэ жэлдэ түрэһэн. 1923 ондо Буряадай Автономито Совет Социалис Республика байгуулагдаа. Бага балшар наһаниинь хүндэхэн сагта үнгэрөө. Залуу улас байгуулагдажа, хамтын ар­тельнүүдэй бии боложо байгаа сагта багаһаа хара ажал хэжэ, гэртэхиндээ туһалха хэрэг байгаа. Теэд багаһаа үн­шэржэ, гараа һула табяагүй. Ехэл шан­гаханаар бэеэ абажа, ажабайдалай бүхы бэрхэшээлнүүдые дабажа гараа. 1939 ондо дунда һургуули дүүргэжэ, 1940 ондо ажалайнгаа үргэн харгыда “Буряад-Монголой үнэн” сониной ре­дакци даагшаар ажаллажа гараа бэлэй.

Тэрэл ондо комсомолой путёв- коор Ахын аймагай Сорогой эхин ангиин һургуулида багшалхыень эльгээ­гээ һэн. 1941 оной июль һарада Ахын аймагай ВЛКСМ-эй таһагай секрета­ряар томилогдоо.

Агуу дайнай дүлэн соогуур

Гүрэндэмнай дайгаар фашистнууд добтолжо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай боложо байхада, за­луу комсомол гартаа буу барижа, Эхэ ороноо хамгаалхаяа ошоо һэн бэ­лэй. 1942 ондо одоол сэрэгтэ ошохо зүбшөөл абажа, Үбэр Байгалай сэрэ­гэй тойрогой 138-дахи АЗСП-гэй пулемётчигоор орожо, Брянскын, Түбэй, Белоруссиин фронтнуудта, мүн Хитад гүрэндэ сэрэгшын харгы жэры­гээ. Пулемётчигһоо эхилээд, полкын комсорг, подполковник нэрэтэй бо­лотороо ургаа. 1942 оной декабрь һарада Ураалай сэрэгэй тойрогой училищида пулемётчигто һуража га­раа. Санжи Будаевич Курска дугада болоһон байлдаан тухай ехэ һониноор хөөрэдэг байгаа, тэрээн тухай “Бурятия” сониндо хэдэн статьянуу­дые бэшэһэн юм. Тэрэнь дэмы бэшэ, юуб гэхэдэ, Санжи Будаевич тэрэ айм­шагтай байлдаанай хоёрдохи халаанда хабаадалсаһан юм. Брянскын ба Баруун фронтнууд добтолгодо ороо, тэрээн соо һаял курсануудаа дүүр­гэһэн пулемётчигуудые хабсаргажа, добтолгодо табяа. Тэдэ залуу хүбүүдэй дунда манай нютагай хүбүүн Санжи Будаевич ябалсаа. Одоол тэндэ Санжи сэрэгшэ ёһото байлдаануудта орол­сожо, баатар сэрэгшын тангаригтаа үнэн ябаа. Ленинэй ба Улаан Тугай орденто 108-дахи буудалгын дивизи 4,5 мянган километр зай гаталхадаа, Белоруссиин хотонуудые хамгаалаа. Москва хото хамгаалалсаа. 1941 оной декабриин 5-да Совет сэрэгшэд не­мецүүдэй ехэ добтолго тэсэжэ шадаад, өөһэдөө фашистнуудта добтолжо ороо бэлэй. 108-дахи буудалгын дивизи тэрэ шанга байлдаануудта хабаадаһан түүхэтэй. Энэ дивизи Курска дугада хабаадаа, Белоруссиин тала дайдые фашис шолмосуудһаа сэбэрлээ. 1944 оной июнь һарада «Багратион» гэһэн операциин үедэ 108-дахи дивизи онсо шалгараа, Друть мүрэн дээрэ дайса­дай хамгаалга бута сохижо, Бобруйск хото сүлөөлһэн юм. 1943 оной декабрь һарада Белорусска фронтдо байхадаа, коммунист Очиров 108-дахи дивизиин 539-дэхи буудалгын полкын батальо­ной комсоргоор, һүүлээрнь 1944 оной зун 407-дохи буудалгын полкын ком­соргоор томилогдоһон байгаа. Комсор­гын уялга тухай хэлэбэл, эдэ зон сэрэг­шэдтэй нягта харилсаха, хүшэр хүндэ байдалдань туһалха, дэмжэхэ, хэрэгтэй газартань өөрын жэшээ дээрэ ажал харуулха уялгатай байгаа. Сэрэгэй полкын парторг Т.Я. Скорняковай ду­расхаалһаа: «Тяжелее всего пришлось нашему полку после трех часов дня 4 октября 1944 года. Мы с комсоргом полка Очировым были на переднем крае, недалеко от Мурованки. Слыш­но приближение фашистских танков. Отходят бойцы, отходят беспорядочно. Мы с Очировым побежали навстречу: «Ложись, танки постреляют!» Навели порядок, как обычно: «Коммунисты, ко мне!».

Дайнда хабаадаһанай, эрэлхэг зо­риг, баатаршалга гаргаһанай түлөө Санжи Будаевич орден, медальнуудар шагнагдаһан байха. Алдар Солын ор­денуудай кавалер. “Шэн зоригой түлөө” медаляар хоёр дахин шагнагдаһан, Ге­оргий Жуковай медальтай болон бу­сад гүрэн түрын үндэр шагналнуудаар урмашуулагдаһан байха. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн үнинэй дүүрэһэн, манай ветерануудай баатаршалга хэ­зээдэшье мартагдахагүй. Хүн түрэл­тэн Эсэгын дайнай баатар сэрэгшэдтэ доро дохижол байха.

Түүхэ шэнжэлгын замаар

Санжи Будаевич дайнай һүүлээр Эрхүүдэ партиин дээдэ һургуули дүүргэжэ, Захааминай аймагай «За­каменская правда» (1948-1952 онууд­та) сониной редактораар ажаллаа. Тэрэнэй һүүлээр Ленинградай проф- союзна ажалай дээдын һургуули түгэ­сэжэ, Калинин хотын Соёлой ордоной захиралаар 6 жэл соо ажаллаа. 1958 оной сентябрьта түрэл һайхан Буряад ороноо бусажа, Хяагтын соёлой учи­лищиин захиралаар, һүүлээрнь Улаан- Үдын оршон тойронхи байдалай му­зейн захиралаар томилогдоо. 1960-1962 онуудта Зүн Сибириин номой сангай институдай түүхын кафедрада ассис- тентээр хүдэлөө. Һүүлээрнь аспиран­турада һураһан жэлнүүдынь, амжал­татайгаар “Түүхын эрдэмэй кандидат” гэһэн нэрэ зэргэ хамгаалга. 1965 онһоо 1976 он болотор Баруун Сибириин технологическа институдта багшалаа. КПСС-эй түүхэ шудалалгын кафедрын ахалагша багша, доцент, механическа факультедэй деканай орлогшо, инже­нерно-экономическа факультедэй де­канаар амжалтатай ажаллаһан намтар­тай. 12 жэлэй туршада, 1988 он болотор, Хамтаралай худалдаа наймаанай Но­восибирскын институдай Улаан-Үдын факультедэй түүхын кафедрые дааг- шаар ажаллаа. Санжи Будаевичай олон шабинар Буряадта, Тывада, Яхадта, Эрхүүдэ, Үбэр Байгалда, Хабаровскда, Приморидо гээд амжалтатай худал­даа наймаанай һалбарида ажалладаг байгаа. 1988 ондо Санжи Будаевич түрэл ВСТИ-дээ бусажа, түүхын кафедра ударидажа ябаа. Ямаршье тушаалда ажаллахадаа, багшын, ниитын, сэрэг­шын мэргэжэлнүүдые хэрэглэн, амжал­тануудые туйладаг байгаа. Ямаршье хэрэг эхилхынгээ хажуугаар тэрээн тухайгаа бүхы талаһаань шүүмжэлэн хараха, шэнэ оньһон юумэ ажалдаа нэбтэрүүлэн оруулха дуратай байһан гээд мэдээжэ. Санжи Будаевич инсти­тудайнгаа ба хотын ниитын ажалнуудта эдэбхитэй хабаадаха, оюутадай болон суг ажалладаг нүхэдэйнгөө дунда ехэ хүндэтэй, залуушуулай дунда ойлгуу­ламжын, хүмүүжүүлгын ажалда ехэ бэрхэ һэн гэжэ өөрын дурсалганууд соогоо ректор Д. Фролов бэшэһэн байдаг.

1991 оной июниин 1-дэ наһанайн­гаа амаралтада гараад, бурханай орон мордотороо, 2002 он болотор, ВСГТУ- гай ветерануудай эблэл ударидажа ябаа. Институдай нэгэшье ветеран мартагдаагүй - тэдэнэй бэрхэшээлтэ асуу­далнуудые шиидхэлсэжэл ябаа. Наһа­найнгаа һүүлшын жэлнүүдые нютагай хүбүүн, олониитын ажал ябуулагша, Бу­ряад орониие улас гэжэ байгуулагшадай нэгэн Элбэг-Доржо Ринчинодо зо­рюулаа. Ази түбидэ Элбэг-Доржо Рин­чино ехэ мэдээжэ байжа, хүршэ Мон­голдо гүрэн байгуулгада горитой хуби­таяа оруулалсаһан хүн. Энэ бэрхэ хүнэй ами наһан Эрхүүдэ 1938 оной июниин 23-да таһалдаа һэн. Худалаар хардуу- лаад, сагаантанай сэхээтэн гэжэ байгаад хэлүүлээ. 1957 ондо СССР-эй Верховно Сүүд сагааруулһан юм. 1995 ондо Элбэг- Доржо Ринчиногой ниитын жаса бай­гуулагдажа, энэ хүн тухай эрдэмтэ шэнжэлэлгэнүүд, залуу халаан иимэ хүн буряад арадтамнай байһан гэжэ мэ­дүүлхэ, мартуулхагүй зорилготойгоор хэгдэһэн. Жасын түрүүлэгшээр Санжи Очиров байһан.

Иимэл даа сэрэгшын, түүхын эрдэмэй кандидадай, мэдээжэ ниитын ажаябуулагша Санжи Будаевич Очиро­вай наһанайнь намтар.

Санжи Будаевич Очировай түрэһөөр 100 жэлэй ойдо зорюулагдажа, ВСГУТУ-да мэдээжэ багша, ниитын ажал ябуулагша, дайнай ветеранда зорюулагдаһан дүхэриг шэрээ июниин 21-дэ эмхидхэгдээ. Тэрэ шэрээдэ мэ­дээжэ эрдэмтэд, шабинарынь, оюутад, нютагаархидынь хабаадалсаа. Тэрэл үдэр ВСГУТУ-гай нэгэдэхи байша­най ханада Санжи Будаевичай нэры­ень мүнхэлһэн дурасхаалай самбар нээгдээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаев