Ниигэм 5 jul 2023 641

Жэшээтэ гэр бүлэнүүд

Гэр бүлын, инаг дуранай болон үнэн сэхэ хандасын үдэр Ород гүрэн дотор июлиин 8-да тэмдэглэгдэнэ. Баярта һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд хаа-хаанагүй үнгэргэгдөө.

© фото: Буряад Уласай Хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманай гэрэл зураг

Муромай Гэгээн Пётр болон Фев­рони гэгшэд гэр бүлын баяр жаргалай һүлдэ тэмдэг болоно. Июлиин 8-да үнэн алдартанай шажантан эдэ бурхадта мүргэдэг заншалтай байгаа. Муром хотын захиргаанай дурадхалаар 2000 онһоо эхилжэ, баярай үдэр болгогдоо. 2008 ондо энэ һайндэр бүхы Ород гүрэн до­тор нэбтэрүүлэгдээ. Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар 2022 онһоо хойшо бүхэроссиин һайн­дэрнүүдэй нэгэн болгогдоо һэн. Энэ үдэр үни удаан хамта ажаһууһан гэр бүлэнүүд амаршалгада, бэлэг сэлэ­гүүдтэ хүртэдэг.

Буряад Уласай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын сайд Та­тьяна Быковагай хэлэһээр, энэ жэл тус һайндэр бүри удхатайгаар тэмдэглэгдэжэ байна. Ушарынь гэхэдэ, Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо дашарамдуулагдана.

- Мүнөө жэл “Үнэн сэхэ ханда­сын болон инаг дуранай” гэһэн гүрэнэй 100 медаль эрхим жэшээтэ гэр бүлэнүүдтэ барюулнабди. Бүхы аймагуудһаа түлөөлэгшэд ерээд байна. Иимэ медаль зүүлгэгдэжэ эхилһэн сагһаа Буряадаймнай 800 гаран гэр бүлэ шагнагдаад байна, - гэжэ Татьяна Быкова хөөрэнэ.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ тусхай фестиваль эмхидхэгдэбэ. Улаан- Үдын Театральна талмайда гурбан залуу бүлэ гэрлээ. Оперо болон ба­ледэй театрай ордон соо медальнууд барюулагдаа. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евге­ния Лудупова, Буряадай Арадай Ху­ралай Түрүүлэгшын орлогшо Татьяна Мантатова гэгшэд баярта ушараар сугларагшадые амаршалаа.

Медальда хүртэгшэдэй тоо­до 32 гэр бүлэ 50 гаран жэлдэ эб хамта ажаһууна. 77 гэр бүлэдэ олон үхибүүд хүмүүжүүлэгдээ. Табанһаа олон үхибүүтэй 15 айл шагнагдаа.

Шагналда хүртэһэн 25 гэр бүлын абанар, үхибүүд болон аша зээнэр мүнөө үедэ сэрэгэй тусхай үйлэ хэрэгтэ хабаадажа байнхай. Хяагтын аймагай Баир Михайлович болон Дарья Гуржаповна Дылгыровтэнэй (гэрэл зураг дээрэ) гэр бүлэ суг хамтадаа 41 жэлэй туршада ажаһуу­на. Тэдэнэй табан үхибүүдэй гурба­ниинь Ородой сэрэгтэ алба гаража, сэрэгэй тусхай үйлэ хэрэгтэ ябал­сана. Мүнөө хүгшэн аба, эжы 15 аша зээнэрээ харалсажа һууна.

Олон жэлдэ инаг дуранайнгаа гал унтараангүй, Эсэгэ орондоо дуратай үхибүүдые хүмүүжүүлжэ ажаһуудаг гэр бүлэнүүдые һайхан һайндэрөөр амаршалая.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай Хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманай гэрэл зураг