Ниигэм 5 jul 2023 461

«Бултанай ажалай үрэ дүн»

Июниин 26-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Захиргаанай Хүтэлбэрилэгшын нэгэдэхи орлогшо Сергей Кириенко гүрэнэй шагналнуудые болон Юрэнхылэгшын Баярай бэшэгүүдые олониитын эдэбхитэдтэ, арадай һунгамалнуудта, сенаторнуудта болон амбан даргануудта барюулаа. Баяр ёһолол Кремлиин Ехэ ордоной Екатерининскэ танхим соо үнгэрөө. Буряад Уласай Толгойлогшо ниигэмэй -экономическа асуудалнуудые ашагтайгаар шиидхэһэнэй түлөө Александр Невскиин орденоор шагнагдаа.

© фото: Буряад Уласагай Засагай газарай бүлгэмһөө гэрэл зураг

Александр Невскиин ор­деноор Россиин гүрэнэй алба хаагшад гүрэнэй байгуулалтын, сэрэгэй бо­лон эрхэтэнэй үйлэдбэ­риин, эрдэм гэгээрэлэй, соёлой, элүүрые хамгаалгын талаар ашагтай ажалай түлөө, Эхэ оронойнгоо экономическа хүсые, уласхоорондын нэрэ хүн­дые болон хамгаалалгын эрхэ шадалые үргэлсэһэнэй түлөө шагнагдадаг.

Буряад Уласай Толгой­логшо энэ шагнал – хэд уластамнай ажаһуужа, ажал хэрэг ябуулнаб, тэдэ бултанай хамтын ажалай сэгнэлтэ гэжэ тэмдэглэхэдээ:

- Хүндэтэ нютагаархид, мүнөөдэр Юрэнхылэгшэ Вла- димир Владимирович Пу­тинай Зарлигаар намда Александр Невскиин ор­ден барюулагдаба. Иимэ шагнал абажа байха гээшэ – омогорхол. Иимэ ехээр сэгнэһэндэнь, Юрэнхылэгшэдэ баярые хүргэнэб. Энэ шагнал хадаа уластаа хамта­даа хэжэ байһан ажалаймнай, экономикодо бо­лон ниигэмэй һалбарида хэгдэһэнэй сэгнэлтэ, мүн лэ манай хүбүүдэй Эхэ ороноо хамгаалжа, сэрэгэй тусхай ябуулгада гаргажа байһан аша габьяагай сэгнэлтэ гэжэ би ойлгоноб. Тиимэһээ энэ шагналые бүхы уласаймнай гэжэ бодоноб, юундэб гэхэдэ, Буряад орондоо юу хэнэбиб­ди, хуу хамта хэнэбди. Бу­ряад Уласай туйлаһан бүхы амжалтанууд – энэ манай хүн зоной: эмшэдэй, багшана­рай, барилгашадай, таряа­шадай, харгышадай, агаарай онгосонуудые бүтээгшэдэй, гүрэнэй болон муниципаль­на албатадай, зүжэгшэдэй, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй болон Буряад орондомнай ажаһуудаг, ажалладаг бүгэдэ бултанай ажалай үрэ дүн мүн.

Мүнөө боложо байһан сэрэгэй тусхай ябуулгада манай хүбүүд бүхы оронойнгоо дайшалхы нүхэдтэеэ хамта манай Эхэ ороной ерээдүйе хамгаалжа байна. Тиимэһээ бидэнэй илаха­да, манай хүбүүдэй гэртээ бусажа ерэхэдэ, хүн бүхэ­ниинь өөрынгөө аша га­бьяагай түлөө шагналнуу­даа абаха, тиихэдэ бишье тэдэнтэй хамта ёһотоорнь үнэн зүрхэнһөө духаряа аягалжа, хамтадаа манай Илалтые, маанадай шагнал­нуудые угаахабди. Нютагаархид, таанадай дэмжэлгын түлөө, ажалайтнай түлөө баяр хүргэнэб. Буряад орон­домнай саг үргэлжэ туһал­жа байһандань болон иимэ ехээр сэгнэһэнэйнь түлөө манай Юрэнхылэгшэдэ ба­яраа мэдүүлнэб. Манай Эхэ орон һалбаран мандаг! Бол­тогой! - гэжэ Буряад Уласай ажаһуугшадта Алексей Цы­денов хандаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласагай Засагай газарай бүлгэмһөө гэрэл зураг