Спорт 26 apr 2019 1433

​​Юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаа

Сагаан Дара эхэдэ зорюулагдаһан уласхоорондын мүрысөөн Улаан-Үдэдэ апрелиин 20-до үнгэрбэ. Бүхы дасан дугануудай 652 тамиршан Буряадай эгээл дуратай барилдаанда хабаадаһан байна.

Ород гүрэнэй толгойлогшонорто зорюулагдаһан энэ мүрысөө Буддын шажанай заншалта Сангха 2007 ондо эмхидхэжэ эхилээ һэн.

Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй тэмдэглэһээр, үшөө 1741 ондо Ород гүрэнэй Елизавета хатан буддын шажан һэргээхэ тухай түрүүшын зарлиг доро гараа табиһан. Мүн хоёрдугаар Екатерина хаан Бандида хамба ламанарай зиндаа байгуулаа. Тиимэһээ бүхы Ородой буддын шажантан гүрэнэйнгөө түрүүлэгшэнэрэй түлөө мүргэжэ байдаг юм. Тус мүрысөөн һүүлэй жэлнүүдтэ Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай элүүр мэндэ ябахын түлөө гэһэн үреэлтэйгээр үнгэргэгдэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов барилдаашадые амаршалаад, майн 5-да Сэлэнгэ аймагай Талын Харганаа һууринда Сагаан Дара эхэдэ зорюулагдаһан дуганай хажууда модо тариха хэмжээ ябуулгада сугларагшадые уриһан байна.

Эдиршүүлэй 9 шэгнүүртэ түрүүшүүл элирээ. 2007 ондо түрэһэн үхибүүдэй дунда эгээл эрхим барилдаашан тодороо гэбэл, “Балдан Брэйбун” дасанай Дмитрий Гармаев түрүүлһэн байна. Сээжэ Бургалтайн Бато Шойжилоев болон Аюша Соктоев гэгшэд шангай һууринуудые эзэлээ.

Эдиршүүлэй дунда Ивалгын хүбүүд һайн дүн харуулаа. Михаил Тонтоев (Хойморой дасан), Пурбо Эрдынеев, Дамдин Цыренжапов (Хэжэнгын дасан), Доржо Цыцеронов, Золто Токтохоев, Агван-Доржо Кишиктуев (булта Ивалгын дасан), Юрий Цыбенов (“Балдан Брэйбун” дасан, Сандан Гармаев (Сээжэ Бургалтайн дасан) болон Игорь Упхоев (Алайрай дасан) гэгшэд өөһэд өөһэдынгөө шэгнүүртэ I һууринуудые эзэлээ.

Эдиршүүлэй дунда шэгнүүр бүхэндэ 16 эрхим барилдаашад шангуудта хүртөө гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Томошуул гурбан шэгнүүртэ барилдаа. 63 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Усть-Ордын дасанай түлөөлэгшэ Алексей Мантатов түрүүлээ. Баргажанай дасанай Алдар Буянов болон Алексей Монтоев гэгшэд шангай һууринуудта гараа.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Хурамхаанай дасанай Алексей Раднаев финалда Тыва Уласай түлөөлэгшэ Даржаа Айдын гэгшын нюрга шоройдуулаа. Мэдээжэ Артём Раднаев III һуурида гараа.

75 килограммһаа дээшэ шэгнүүртэ Агын дасанай түлөөлэгшэд финалда уулзаа. Эндэ Балдан Цыжипов Цыбик Максаровые унагаажа, түрүү һуурида гараа. Хэжэнгын Баин Жимбеев III һуури эзэлээ.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ