Спорт 9 jul 2019 625

​Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

Буряадууд сооһоо Эрхүү можын Юлиан Гергенов (зүүн гарһаа), Евгений Жербаев хоёр эгээл эрхим дүй туйлаа

Буряадай спорт­до дуратайшу­улай үни уда­ан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зон­до ехэ баяр асарбагүй. Эндэ Буряадай барил­дааша хүбүүд ори ганса хүрэл медаль абажа ша­даа: Евгений Жербаев III һуури эзэлээ.

Ородой чемпионат үнгэргэхэ дуратайшу­ул һүүлэй жэлнүүдтэ олдоногүй. Красно­ярск, Кемерово болон Владикавказ хотонууд гүрэнэйнгөө эгээл эрхим барилдаашадые угтан абахаяа арсаа. Тиихэдэнь мүрысөөн аяар июль болотор хойшолуулаг­дажа, одоошье Сочидо эмхидхэгдэһэн байна.

- Мүнөө жэлэй мүрысөөн ехэ удха ша­нартай. Юуб гэхэдэ, дэл­хэйн чемпионадта эгээл эрхим, шанга барилда­ашаднай хабаадажа, 2020 оной Олимпиин на­адануудта ошохо эрхэдэ хүртэхэ ёһотой. Тиимэһээ эндэ шүүһэн тамиршад нэн түрүүн суглуулагда­мал командын бүридэлдэ оруулагдаха юм. Гэхэтэй хамта, Европын наадану­удта һайн барилдаа ха­руулжа, медальнуудта хүртэгшэд баһа орохо аргатай, - гэжэ Ородой барилдаанай федераци­ин хүтэлбэрилэгшэ Ми­хаил Мамиашвили мүрысөөнэй урдахана тэмдэглэһэн байна.

Тиимэһээ манай ба­рилдаашадай урда холын хараа зорилго табигдаад байгаа. Гэбэшье, Сочи хо­тодо тэдэ бирагүйдөө.

Тус мүрысөөндэ 350 гаран тамиршан хабаа­даа. Олимпиин халаанай урдахи Ородой чемпио­надай иимэ олон тамир­шадые суглуулһаниинь гайхалгүй. 16 тамир­шан Буряад Уласые эндэ түлөөлөө.

70 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ барилдаһан Евгений Жербаев Дагестанай Касум Касумов, Саха-Яхадай Тимур Нико­лаев, Дагестанай Бисул­тан Арсланов гэгшэдые илажа, тэрэ хахад финал­да хүрэһэн юм. Теэд Хой­то Осети-Алани Уласай Давид Баевта шүүгдэжэ, оройдоол III һуури эзэлхын түлөө барилдаха эр­хэтэй болоо. Красноярск хотын Исраил Касумовые 8:3 гэһэн тоотойгоор илажа, Евгений Жербаев хүрэл медальда хүртөө.

Буряадай спортдо ду­ратайшуул, мүн бусад­шье можо хизаарнуудай зон Александр Бого­моевой түлөө һанаагаа зобожо, энэ хүбүүмнай дахинаа шангай һуури эзэлхэ гү, али чемпион болохонь гээшэ гү гэжэ хэлсэжэ байгаа. Теэд Александр Богомоев гур­бан уулзалгада илалта туйлаад, хахад финалда Дагестанай залуу барил­дааша Рамазан Ферза­лиевта шүүгдэшөө. Мүн гурбадахи һууриин түлөө барилдахадаа, Дагеста­най Дамислам Тахта­ровта баһа булигдажа, V һуури эзэлээ.

Түрэл Эрхүү можын­гоо түлөө барилдадаг Юлиан Гергенов шан­гай III һуурида гараа. Тэрэ 65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ дүрбэн илалта туйлаа. Энэ хадаа тамир­шанай эгээл ехэ амжалта болоно бшуу.

Һүүлэй жэлнүүдтэ эл­дэб янзын уласхоорон­дын мүрысөөнүүдтэ һайн дүнгүүдые харуулдаг аад, эгээл хэрэгтэй, удха шанартай мүрысөөндэ урагшагүйгөөр хабаа- даһаниинь гайхалтай. Тиигэжэ Буряадай барил­даашад Токиодо болохо Олимпиин нааданууд тухай мартаха ёһотой. Зарим хүнүүд Евгений Жербаев тэндэ ошохо аргатай гэлсэнэ. Теэд 61 болон 70 килограммай шэгнүүрнүүд Олимпиин нааданай бүридэлдэ үгы бшуу. 

Болот ЦОКТОЕВОЙ дурадхаһан гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ