Спорт 16 aug 2019 1371

​​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө

Анна Щербакова

Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга болоһон Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн августын 10-11-нэй үдэрнүүдтэ Минск хотодо үнгэргэгдэбэ. Буряадай гурбан тамиршад мэдээжэ барилдаашанай гарһаа шангуудые абаба.

Беларусь гүрэнэй ниислэл­дэ болодог энэ мүрысөөн 49-дэ­хиеэ эмхидхэг­дээ. Хибэс дээрэ 15 гүрэнэй 200 гаран тамиршад гараһан байна.

65 кило­грамм хүрэтэр шэгнүүртэ Анна Щербакова финальна уул­залгада Крас­ноярск хотын Динара Сали­ховае шүүжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

62 кило­грамм хүрэтэр шэгнүүртэ хо­ёрдохи һуури Ульяна Туку­ренова эзэлээ. Венгриин мэдээжэ тамиршан, дэлхэйн чемпион Марианна Шастинда тэрэ финалай үедэ шүүгдээ.

Алёна Сангадиева 59 килограммда барилдаһан тамир­шад сооһоо шангай гурбадахи һуурида гараа. Тиихэдэ Нина Менкенова оройдоол 7-дохи һуури эзэлээ.

Минскын хибэс дээрэ Ород гүрэнэй эхэнэрнүүдэй суглу­улагдамал команда 16 медаль абажа шадаһан байна. Анна Щербаковаһаа гадна, Дарья Лексина, Наталья Малыше­ва, Ольга Хорошавцева болон Алёна Стародубцева гэгшэд түрүүлһэн байна.

Анна ОГОРОДНИГОЙ гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ