Спорт 15 may 2020 507

​Ээлжээтэ дабаан

Апрель һарада Ород гүрэнэй Спортын яаман хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдые шалгарһан тамиршадта олгуулха талаар хэдэн Зарлиг гаргаһан байна. Яаманай сайд Олег Матыцин “Спортын мастер” болон “Уласхоорондын хэмжээнэй спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэнүүдые Буряадай хэдэн тамиршадта олгуулаа. 

Сагаалса буудагшад Екатерина Галяутдинова болон Анна Енисеева гэгшэд Ородой спортын мастер болоо. Шэхэ хатуутай тамиршадай дунда хабаададаг Олег Болдарёвто баһал иимэ үндэр нэрэ зэргэ үгтэбэ.

Тиихэдэ олон шэглэлэй тулалдаанай тамиршан Даша Жамбалов мүн лэ спортын мастер болоо. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Даша хэдэн дахин Ородой чемпион болоһон, мүн Европын ба дэлхэйн тулалдаануудта нэгэтэ бэшэ шангай һууринуудые эзэлһэн.

“Уласхоорондын хэмжээнэй спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэ үндэр амжалтануудые туйлаһан хүнүүдтэ үгтэдэг гээшэ. Тиимэ тамиршадай Буряадта олошоржо байһандань омогорхомоор. 

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда номо һуршаар харбадаг Баир Шигаев дүрбэн жэлэй саада тээ тамиршан болохоб гэжэ һанаандаашье абангүй ябаа. Оройдоол гурбан жэл болоод, тэрээндэ үндэр нэрэ зэргэ олгуулагдаа. 2019 ондо Баир Европын Кубогта болон дэлхэйн чемпионадта ялас гэмэ амжалтануудые туйлаа. 

Буряадай залуу тамиршад Анастасия Деревягина болон Андрей Федосеев гэгшэд спортын хэдэн зүйлөөр бэеэ һоридог тамиршад юм. Винтовкоор буудахадаа, залуушуулай дунда һайн дүнгүүдые ганса Ород гүрэндөө бэшэ, мүн уласхоорондын хэмжээндэ харуулна. Эдэ хоёрой эгээл ехэ амжалта арбаледээр буудалгада туйлагдаа. 2019 ондо дэлхэйн чемпионадта Анастасия болон Андрей хэдэн медальнуудые абажа, Буряадай спортдо дуратайшуулые баясуулаа. Оройдоо 20 наһа гаража ябаад, уласхоорондын классай спортын мастер болошоходонь һайшаалтай.

Владимир Николаев болон Елена Харжеева гэгшэд 20 гаран жэлдэ тхэквондогоор бэеэ һорино. Буряадай тхэквондогой эблэл байгуулһан түрүүшүүлэй дунда байгаа. Хоюулан мүнөө сагта һоригшод, шүүгшэд болоошье һаа, өөһэдөө мүрысөөндэ хабаадаһаар. Владимир Николаев Улаан-Үдэ хотын спортын 2-дохи һургуулиин захирал юм. Тхэквондогой уласхоорондын федерациин эхэнэрнүүдэй зүблэлэй гэшүүнээр Елена Харжеева 2019 томилогдоо һэн. Владимир Николаев Елена Харжеева (зураг дээрэ) хоёр удаан хүлеэгдэһэн “Уласхоорондын классай спортын мастер” гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртэбэ гээшэ.