Спорт 15 jan 2020 606

​​Шанга тэмсээн

Шанда хүртэгшэд

Хүүгэдэй үбэлэй амаралтын үедэ Хэжэнгэ аймагта даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ. Эндэ 80 тамиршан наһанай табан бүлэгтэ хубааржа наадаа.

Мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Владимир Талхановай мэдээсэһээр, Улаан-Үдэ хотын, Хурамхаан, Аха, Бэшүүр, Загарай болон Хэжэнгэ аймагуудай тамиршад урилдаа. Мүн тиихэдэ Эрхүү можын Оһын аймагай Ново-Ленино һууринай түлөөлэгшэд шанга тулалдаануудта хабаадаа.

- Хэжэнгэ һууринда манай мүрысөөн үндэр хэмжээндэ болоһон байна. Эдэ үдэрнүүдтэ бидэ хоёр мүрысөө эмхидхээбди. Нэн түрүүн ород даамай нааданууд болоо. Удаань уласхоорондын даам наадалгаар мүрысөөбди. Ород даам наадалгада хюлгэмнай 64 клеткэтэй юм. Мүн уласхоорондын даам 100 клеткэтэй хюлгэ дээрэ наададаг гээшэ, - гэжэ Владимир Талханов ойлгуулаа.

Хэжэнгэ аймагай Варвара Барахоева болон Улаан-Үдэ хотын Байтемир Нурмаматов гэгшэд эгээл багашуулай дунда түрүүлжэ гараа.

2010-2011 онуудай даамшадай дунда Александра Пунцыкнамжилова хоёр дахин түрүүлээ. Ново-Лениноһээ ерэһэн айлшан Саша Матвеев болон Хэжэнгын Айдар Алсыев гэгшэд чемпионууд болоо.

Загарай аймагай Сарюна Гомбоева болон Хэжэнгэ аймагай Дари Ешеева гэгшэд Буряадаймнай ургажа ябаа бэлигтэй даамшад байһанаа дахинаа гэршэлээ. Тэдэнэй амжалта туйлаһаниинь гайхалгүй. Энэ наһанай бүлэгтэ Хэжэнгын Бадма-Доржо Бадмацыренов хоёр дахин чемпион болоһон байна.

Юлия Мункуева (Загарай), Оюна Ешиева (Хэжэнгэ), Бато Будаев (Улаан-Үдэ) болон Дима Молоков (Хэжэнгэ) удаадахи наһанай бүлэгтэ шалгараа.

2001-2003 онуудай тамиршадай дунда хоёр-хоёр алтан медальнуудтай Екатерина Кунтеева (Ново-Ленино) болон Станислав Гомбоев (Аха аймаг, Сорог һуурин) гэгшэд гэртээ бусаа.

- Үхибүүдэй хажуугаар бидэ 27 наһа хүрөөдүй даамшадай дунда мүрысөө эмхидхээбди. Улаан-Үдэ хотын Ринчима Бадмацыренова хоёр дахин түрүүлжэ гараа. Хэжэнгын Бадма Бальжинимаев, Цырен Гатапов гэгшэд ород болон уласхоорондын даам наадалгануудаар шалгараа. Эдэ гурбан спортын мастерта кандидат юм. Шангай һууринуудые эзэлһэн тамиршад Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай бэлэгүүдтэ хүртөө, - гэжэ Владимир Талханов тобшолно. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ