Спорт 15 jan 2020 603

​​Наһатайшуул наадаба

Сагаан-хара хюлгын саана. Африкан Андреев (баруун гарһаа)

Үндэр наһатайшуулай дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионат Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Тэндэ 84 хүн хабаадаа гээд хэ­лэлтэй.

2008 онһоо хойшо үндэр наһатайшуулай дунда Буряадай чемпионат үнгэргэгдэжэ эхи­лээ. Заншалта ёһоороо, Шэнэ жэлэй амаралтын үдэрнүүдтэ болодог гээшэ. Энэшье удаа тус мүрысөөн январиин 4-7-ой үдэрнүүдтэ Буряадай түбэй ста­дионой танхим соо эмхидхэгдээ.

Шанга тулалдаануудай һүүлээр Буряад Уласай чемпи­он тодороо. Тарбагатай аймаг­та шатарай багшаар хүдэлдэг мэдээжэ тамиршан Африкан Андреев 8 очко абажа, анха түрүүшынхиеэ түрүүлжэ гараа. Адли 7 очко гурбан хүн абаа. Эндэ Баир Митыпов болон Владимир Хорганов шангай һууринуудта гараа. Сэлэнгэ аймагай Анатолий Рушаков дүрбэдэхи һуурида үлөө. Эдэ шатаршад бултадаа Буряадай чемпионууд болоһон юм.

Эхэнэрнүүдэй дунда дахинаа Светлана Жеребцова түрүүлжэ гараа. Тэрэ 7-дохиёо чемпион болоо гээшэ. Түнхэн аймагай Любовь Будаева болон Улаан-Үдын Цырегма Дагбаева II ба III һууринуудые эзэлээ.

Хажуугаарнь наһанай бүлэгүүдээр түрүү һуури эзэлэг­шэдтэ шангууд барюулагдаа. Хори аймагай Юрий Хагоев, Улаан-Үдэ хотын Владимир Агафонов, Вла­димир Хаханов, Валерий Будаев, Виктор Крылов болон Леонид Ов­чинников гэгшэд шалгараа.

Тус мүрысөөндэ 80-һаа дээшэ наһатай 15 аха захатанай хабаадаһаниинь һайшаалтай. Мартын 4-дэ 89 наһа гүйсэхэеэ ябаһан Вампил Ломбоевич Аю­шеевтэ тусхай шан барюулагдаа. 

Борис Балдановай гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ