Спорт 26 dec 2019 673

​​Зүүн зүгтэ түрүү зэргэдэ

Татьяна Бадмажапова

Сибириин болон Алас Дурнын зүгэй нэгэдэмэл чемпионадта Буряад Уласай тамиршад долоон медаль абажа шадаа.

Декабриин 21-22-ой үдэрнүүдтэ Красноярск хотодо болоһон энэ мүрысөөндэ 201 тамиршан хабаадаһан байна. Эндэ шалгарһан тамиршад Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Хубиин тоосоондо Буряадай тамиршад гурбан медаль абаа. Эхэнэрнүүдэй дунда Татьяна Бадмажапова (Бильтрикова) түрүү һуури эзэлээ. Финалда тэрэ Эрхүү можын Арина Добрынинае 6:4 гэһэн тоотойгоор илажа гараа.

Эрэшүүлэй дунда Баир Цыбекдоржиев III һуурида гарахын түлөө Буряадай үшөө нэгэ тамиршан Санжи Халудоровые шүүгээ.

Блочно һур номшоор харбадаг Сергей Шенхоров финалда оройдоол нэгэ очкогоор Томск хотын Дмитрий Вороновто шүүгдээ. Тиигэжэ тэрэ мүнгэн медаль абаһан байна.

Мүрысөөндэ хабаадаһан Буряадай бүхы команданууд шангай һууринуудые эзэлээ. Теэд I һуурида гараагүйдэнь харамтай. Санжи Халудоров, Эрдэм Цыдыпов, Баир Цыбекдоржиев гэгшэд ганса Үбэр Байгалай тамиршадта шүүгдэжэ, мүнгэн медальда хүртөө. Иимэл амжалта блочно һур номшоор харбадаг эхэнэрнүүд туйлаа. Лхама Жабон, Софья Мансурова, Диана Ошорова – булта эдир тамиршад юм.

Татьяна Бадмажапова, Чимита Лубсанова, Номин Бальжинимаева болон блочно һур номшоор харбадаг Сергей Шенхоров, Дамби Ганжуров, Алексей Золтуев гэгшэд III һуури эзэлээ.

Буряадай тамиршад Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэдтэй адли долоон медаль абаа гээд хэлэлтэй.

2019-2020 оной халаан үргэлжэлһөөр. Удаадахи мүрысөөнүүд январь- февраль һарануудта болохоор хараалагдана. Нэн түрүүн Ородой чемпионат, Кубогай түлөө мүрысөөн эмхидхэгдэхэ, гадна залуушуулай дунда урилдаанууд олоор үнгэргэгдэхэ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, байгша үбэлэй хаһада дэлхэйншье болон Европыншье мүрысөөнүүд болохогүй.

Красноярскын Һур номшын федерациин гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ