Спорт 5 dec 2019 655

​Ондоо дүримөөр оройдо гараа

Г.арма Санданов болон Матвей Илюхинов ФСБР-эй гэшүүнтэй

Барилдаанай греко-римскэ түхэлөөр барилдаагаар Ородой чемпионадта Буряадай хоёр түлөөлэгшэд шалгараа. 56-60 наһанай тамиршадай дунда Матвей Илюхинов түрүүлжэ гараа, мүн Гарма Санданов гурбадахи һуури эзэлээ.

Гайхалтайнь гэхэдэ, һүүлэй 20 гаран жэлдэ Буряадта греко-римскэ түхэлэй барилдаан хойно гаранхай. Хэды тиигэбэшье, сүлөөтэ барилдаагаар нэгэнтэ бэшэ Ородой болон дэлхэйн хэмжээнүүдтэ шалгарһан Матвей Илюхинов Пермь хото ошоһон байна.

- Ехэ һонирхолтой байна. Юундэб гэхэдэ, эдэ хоёр барилдаанай дүримүүдынь ондоо юм. Нэгэ мэдэн гэхэдээ, сүлөөтэ барилдаанай мэхэ гохо хэрэглэжэрхихэеэ һананаб, - гэжэ Матвей Илюхинов хөөрэнэ.

Тэрэ 56-60 наһанай тамиршадай дунда 88 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ородой чемпион болоо. Энэл наһанай бүлэгтэ анха түрүүшынхиеэ Гарма Санданов барилдаа. Тэрэ оройдоол нэгэ жэл шахуу бэеэ һорижо байна. 62 килограммай шэгнүүртэ гурбадахи һуури эзэлһэниинь тон үндэр амжалта гээшэ.

Матвей Илюхиновэй гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ