Спорт 23 oct 2019 622

​​Барилдаашадай гол тэмсээн

Олимпиин наадануудай урдахана Буряад Уластамнай эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат болохоор хараалагдана. 2020 оной апрелиин 23-27-ой үдэрнүүд гээд болзорынь нэрлэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй нэрэ дээрэ энээн тухай бэшэг Ород гүрэнэй барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Михаил Мамиашвили эльгээһэн байна.

2020 оной тус мүрысөөн ехэ удха шанартай гээд хэлэлтэй. Юуб гэхэдэ, Токио хотодо болохо Олимпиин наадануудта хабаадаха Ородой суглуулагдамал команда бүридхэгдэхэдэ, энэ чемпионат гол һуури эзэлнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, Ород гүрэнэй барилдаашад Токиодо ошохо табан путёвко сентябрь һарада дэлхэйн чемпионадай үедэ абанхай. Ганса 125 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ шэлэн абалгын шатануудта тамиршад хабаадаха юм.

Буряадай спортдо дуратайшуул Олимпиадада нютагаймнай тамиршад ошохо бэзэ гээд найдана. Нэн түрүүн Евгений Жербаев болон Балдан Цыжиповтэ хүн зон этигэнэ. Харин дэлхэйн чемпионадта шалгарһан бусад Ородой тамиршад ондоо хараа бодолтой. Суглуулагдамал командын бүридэлдэ орохын тула ганса ерэхэ чемпионадта түрүү һуури эзэлхэ бэшэ, мүн бусад уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ һайн дүнгүүдые харуулха хэрэгтэй.

Буряад Уласта эрэшүүлэй дунда СССР-эй чемпионат 1981 болон 1990 онуудта үнгэргэгдөө һэн. Эхэнэрнүүдэй дунда Ородой чемпионат Улаан-Үдэдэ гурба дахин болоһон юм.

Анна Огороднигой гэрэл зураг