Спорт 10 jun 2020 605

​​Һорилгын хаһа эхилхэнь гү?

«Урид гэртээ ерэхэеэ һанагша һэм, харин мүнөө нүхэдөөрөө һорилго хэхэ дурамни хүрэнэ», - гэһэн Дагестанай мэдээжэ барилдаашан Шарип Шариповай эдэ үгэнүүд бүхы тамиршадай мүнөөдэрэй һанаа бодоол элирхэйлнэ гэбэл, алдуу болохогүй. Һүүлэй үдэрнүүдтэ гэртээ һууха гурим һуларжа, һорилгонуудаа эхилхэ тухай мэдээнүүд Буряадаймнай тамиршадые, һоригшодые, спортдо дуратайшуулые баярлуулхын ехээр баярлуулна.

Ород гүрэнэй Спортын яаманай мэдээсэһээр, олон хүнэй хабаадалгатайгаар эгээл түрүүшын хэмжээ ябуулга августын 8-да эмхидхэгдэхээр хараалагдана. Бүхы можо, хизаарнуудта Физкультурнигуудай үдэр тэмдэглэгдэхэ.

Ородой суглуулагдамал командануудые бэлэдхэл хэхэ һорилгын баазанууд үүдэеэ сэлижэ байнхай. “Новогорск”, “Озеро Круглое” гэһэн баазануудта һорилгонууд эхилэнхэй. Эдэ үдэрнүүдтэ бэшэниинь нээгдэжэ эхилхэ. Тиимэһээ Ородой тамиршад 2021 ондо Токио хотодо болохо Олимпиин наадануудта одоошье бэлэдхэлээ захалхань.

Һур харбалга

Ородой Һур харбалгын федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ешеевэй хэлэһээр, түрүүшын һорилгын хэмжээ ябуулга июниин 20-до Алушта хотодо эхилхэ. Классическа түхэлэй номо һуршаар харбадаг оройдоол 30 тамиршан тэндэ ошохо.

Тамиршад Алушта ерэһээр лэ, коронавирус шалгаһан анализ тушааха юм. Удаань долоон хоногой хаалтада байһанай удаа һорилгонуудаа эхилхэ.

- Мүнөө Москваһаа урилга үшөө ерээгүй, хүлеэжэ байнабди. Буряадаймнай 10 хүн Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагданхай. Эдэл тиишэ ошохо юм, - гэжэ Буряадай Һур харбалгын федерациин гүрэнэй һоригшо Сэсэг Доржиева амаралтын үдэр мэдүүлээ.

Ородой һур харбадаг эхэнэрнүүд Токио ошохо эрхэеэ 2019 оной дэлхэйн чемпионадта хамгааланхай гээд һануулая. Мүн эрэшүүл шэлэн абалгын мүрысөө- нүүдтэ хабаадаха юм.

Һур харбалга (эрэмдэг бэетэйшүүл)

Буряадаймнай долоон харбаашад һүүлэй байдалаар Ородой Паралимпиин суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагданхай. Ахамад һоригшо Цыденбал Цыренжаповай хэлэһээр, һорилгын хэмжээ ябуулга июлиин 5-да Тула можын Алексин хотоһоо эхиеэ абаха. Нэгэ доро Ородой зүүн зүгэй регионуудай тамиршад тэндэ хүдэлхэ. Баруун талын можо, хизаарнуудай тамиршад июниин 14 - июлиин 5-ай үдэрнүүдтэ бэлэдхэл хэхэ гээд мэдээсэгдэнэ.

2019 оной дэлхэйн чемпионадта Буряадай тамиршад Паралимпиин наадануудта хабаадаха эрхэтэй болоо бэлэй. Ородой Паралимпиин наадануудай хорооной түрүүлэгшэ Владимир Лукинай хэлэһээр, һур харбагшад бүхы эрхэнүүдтэ хүртөөгүй байна бшуу.

Барилдаан

Бүхэдэлхэйн барилдаа­най нэгэдэлэй (UWW) ехэ суглаан июниин 30-да зар­лагдаха. Тус хэмжээ ябуул­гада хэзээ, ямар мүрысөөн болохоб гэжэ мэдэгдэхэ. Тиихэдэнь гүрэнүүд өөһэдын мүрысөөнүүдэй бүридэл зо­хёохо юм.

- Хэды тиигэбэшье июнь һарада Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд һорилгоёо эхилхэнь. Заншалта ёһоороо эрэшүүл - Сочидо, эхэнэрнүүд - Московско можодо сугларха, - гэжэ Ородой Барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Михаил Мамиашвили хэлээ.

Апрель һарада Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэеэ байһан аад, хойшолуулагдаһан Ородой чемпионат сентябрь-октябрь һарануудта үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ.

Бадма Хандаевай гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ