Спорт 7 jul 2020 129

 Буряад хүбүүн - ехэ футболдо  

 Европын ТОП-5 гэһэн эгээл һонирхолтой, шанга чемпионадуудай тоодо ородог Испаниин мүрысөөндэ буряад угтай хүбүүн наадануудта хабаадахаяа бэлэн байна. Һаяхана “La Liga” гэһэн суута чемпионадта наададаг “Эспаньолой” бүридэлдэ 20 наһатай Роман Тугаринов оруулагдаа.

- Би Улаан-Үдэ хотодо түрэһэмби. Минии дүрбэн наһатай байхада, түрэлхидни Испани зөөжэ ошоо һэн. Юуб гэхэдэ, Катя эгэшэмни тэрэ үедэ теннис амжалтатайгаар наадажа эхилээ. Испаниин ямар хотодо байхаяа шэлэхэдэнь, Барселона ехэл һайшаагдаа, - гэжэ өөр тухайгаа Роман Тугаринов хөөрэнэ.

Хүбүүгээ футбол наадахыень суута “Барселона” командын эдиршүүлэй һургуулида түрэлхидынь үгэһэн байна. Эгээл тэндэ Роман түрүүшынгээ алхамуудые хээ. “Ла Массии” гэжэ нэрэтэй футболой һургуулида тэрэ гурбан жэлдэ һуралсалаа үргэлжэлүүлээ. 2012 ондо “Корнелио” командада наадахыень эльгээһэн байна. Sport 24 гэһэн сайтын мэдээсэһээр, Роман Тугаринов 2013 ондо Казань хотодо уласхоорондын мүрысөөндэ наадахаяа үетэн нүхэдөөрөө ерээ һэн. Эгээл тиихэдэ Ород гүрэнһөө гарбалтай футболисттай спортдо дуратайшуул анха түрүүшынхиеэ танилсаа.

Табан жэлэй хугасаада “Корнелио” командада һуража, олон тоото наадануудта хабаадаһанайнгаа удаа һөөргөө “Барселонодоо” бусаа. Тиигэжэ суута командын эдиршүүлэй “Хувениль А” ба хоёрдохи командануудтань наадаһан байна.

2018 ондо Роман Тугаринов түүхэдэ орожо шадаа. Тиихэдэ “Барселона” командын эдиршүүл УЕФА-гай юношескэ лигэдэ түрүүлжэ гараһан байна. Мүрысөөнэй хоёр нааданда Роман хабаадаа. Грециин “Олимпиакос” болон Португалиин “Спортинг” командануудтай тэрэ наадажа, илалтада өөрын хубита оруулаа.

Испанида бүхы наһаараа байбашье, Роман Ород гүрэнэй паспорттай юм. 2018 он болотор нэгэшье ородой тинейджер иимэ ехэ амжалта туйлаагүй байгаа бшуу.

Энэ амжалтын һүүлээр Роман Тугариновта өөрын наһанай бүлэгтэ Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ наадаха дурадхал ороо. Тэрэ уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаа. COTIF гэһэн мүрысөөндэ Ородой команда 5 наада үнгэргөө, дүрбэндэнь Роман хабаадалсаа. Тиигэжэ тэдэ шангай II һуури эзэлээ бэлэй.

- Испаниин футболой һургуулитай хүбүүн гэжэ абаһаар лэ хараабди. Добтолго эхилхэдэ, түрүүшын пас үгэхэ һайн шадабарииень нэрлэмээр. Роман түб хамгаалагшашье һаа, футболой талмайн зүүн, баруун таладашье наадажа шададагынь һайшаалтай, - гэжэ залуушуулай дунда суглуулагдамал командын һоригшо Михаил Галактионов тэрэ наадануудай удаа тэмдэглэһэн байна.

2019 оной июлиин 16-да “Барселона” командатай Романай хэлсээн түгэсхөө. Тиимэһээ энэл хотые түлөөлдэг “Эспаньол” командын бүридэлдэ оруулагдаа. Жэлдээ 200 мянган евро салинтай хэлсээн 2022 он болотор хүсэтэй. “Терсера” гэжэ нэрэтэй Испаниин 3-дахи лигэдэ “Эспаньолой” 2-дохи команда наададаг юм. Роман Тугаринов жэлэй хугасаада шанга тулалдаануудта хабаадаа.

Харин мүнөө үедэ гол командын бүридэлдэ оруулагдажа эхилһэндэнь баярламаар. Теэд һүүлэй байдалаар “Эспаньол” “Ла Лигада” һүүлшын һуури эзэлнэ, 2020-2021 онуудай хаһада 2-дохи лигэдэ наадажашье магадгүй. Хэды тиигэбэшье буряад хүбүүгээрээ омогорхон, амжалта хүсэел даа!

Автор: Борис БАЛДАНОВ​

Фото: rcdespanyol.com