Спорт 16 jul 2020 176

Спортын һонинууд

 Барилдаан

Москва. Бүхэдэлхэйн барилдаанай нэгэдэмэл (UWW) 2020 он түгэсэтэр ямар томо мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэб гэжэ одоошье дуулгаба. Энээн дээрэ үндэһэлэн, Ород гүрэнэй барилдаашад һорилгоёо эхилхэнь, һаяар мүрысөөнүүдэй болзор мэдэгдэхэ.

Ород гүрэнэй суглуулагдамал командын ахамад һоригшо Дзамболат Тедеев Буряадай спортдо дуратайшуулые һанаата болгобо. Юуб гэхэдэ, тэрэнэй хэлэһээр, Ородой чемпионат сентябриин эхиндэ болохоор хараалагдана. “Хэзээ, хаана болохоб гэжэ дуулгахабди”, - гэхэдэнь, Улаан-Үдэ гүрэнэйнгөө түрүү барилдаашадые угтахагүй гэжэ ойлгохоор болоо. Хэды тиигэбэшье, найдал үшөөшье байна ха юм.

Декабрь һарада Белград хотодо болохо дэлхэйн чемпионадта шэлэн абалгын мүрысөөн Ородой чемпионат боложо үгэхэ зэргэтэй.

 Июль һарын һүүл багаар бүхы түрүү тамиршаднай элүүр энхын шалгалта гараха ёһотой. Түрүүшын һорилгын хэмжээ ябуулгануудые Новогорскдо гү, али Кабардино-Балкарида август һарада эмхидхэхэ түсэбтэйбди, - гэжэ Дзамболат Тедеев мэдүүлээ.

  Һур харбалга

Алушта (Крым). Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд түрүүшынгээ һорилгын хэмжээ дүүргэбэ. Буряадай 8 тамиршан тэндэ хабаадаа. Эдэ хэд бэ гэбэл, Инна Степанова, Наталья Эрдыниева, Виктория Будаева, Виктория Харитонова, Баир Цыбекдоржиев, Эрдэм Цыдыпов, Цырен Балтаков, Светлана Гомбоева болон Татьяна Бадмажапова гэгшэд болоно. Бүхы дээрээ 24 тамиршан һорилго гараа.

Һур харбалгын бүхэроссиин федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ешеевэй хэлэһээр, тамиршадай Алуштада буумсаарнь, коронавирусай талаар шалгалта хээ. Удаань хэдэн үдэр соо зошод буудалдаа газаа гарангүй һуугаа. Тиигээд лэ һорилгонууд эхилээ. Удаадахи һорилгын хэмжээн июлиин һүүл багаар эхилхэ.

 Мүнөө намартаа манай тамиршад хэдэн уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадаха.

 Тиимэһээ мүнөөдэртөө хэн һайн бэлэдхэлтэй байнаб гэжэ Ородой тулалдаануудта элирүүлхэбди. Зунай чемпионат болон Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнүүд сентябрь һарада үнгэргэгдэхэ, - гэжэ Владимир Ешеев мэдүүлээ.

 Шатар

Улаан-Үдэ – Шэтэ. Буряадай ниислэлэй болон Үбэр Байгалай хизаарай эдир шатаршад онлайн аргаар найрамдалай мүрысөө үнгэргөө. 11-тэй болоодүй найма-найман тамиршан командын бүридэлдэ оруулагдаа.

Алдар Богданов, Булат Васильев, Сойжин Базыржапова, Амалия Хулугурова, Виктория Будаева, Кирилл Молоткин, Артур Лесняк болон Дамир Ивахинов гэгшэд Улаан-Үдэ хотые түлөөлһэн байна.

Тус наадануудта Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд илалта туйлаа. Удаадахи уулзалга июль һарын һүүл багаар эмхидхэгдэхэ.

Улаан-Үдэ. Июлиин 20- до Уласхоорондын шатарай үдэр тэмдэглэгдэнэ. Энэ ушараар онлайн аргаар рапид шатараар Буряадай чемпионат болохоор хараалагдана.

Мүрысөөн 9 шатаһаа бүридэхэ. Нэгэ партида 7 минута хугасаа үгтэнэ.

Бокс

Кисловодск. Эхэнэрнүүдэй Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд һорилгын 2-дохи хэмжээ ябуулгаяа эхилбэ. Бэлэдхэл июлиин 11-31-эй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Һорилгын түрүүшын шатада тамиршад элүүр энхын шалгалта гараа, COVID-19 үбшэнһөө анализ тушаагаа.

Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Дарима Сандакова болон Кристина Ткачёва гэгшэд Буряадые түлөөлжэ, һорилгын хэмжээ ябуулгануудта хабаадана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: tcskr.ru, Бадма Бадмаевай гэрэл зураг