Спорт 29 jul 2020 110

Мэргэн буудагшадай амжалта

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай тамиршад гурбан медаль абажа, спортдо дуратайшуулые баярлуулаа.

 COVID-19 үбшэнһөө боложо, гэртээ һуулгын гуримай түгэсэхэдэ, эгээл түрүүшынгээ мүрысөөндэ мэргэн буудагшад гараа. Ородой Кубогта хүртэхын түлөө гүрэнэймнай түрүү тамиршад мүрысөөндэ хабаадаа. Тэдээн сооһоо Буряадай тамиршадай амжалта туйлаһандань баярламаар.

Малокалиберна пистоледээр буудахадаа, Яна Енина түрүүшын шатануудта бага очконуудые абаһан байна. Һүүлшын хоёр шатада оршон байдалда тэрэ дадажа шадаа. Тиигэжэ тэрэ шангай хоёрдохи һуури эзэлээ. Оройдоол хоёр очкогоор үлүү оноһон Москвагай Ева-Мария Бурлакова түрүүлжэ гараа.

Пневматическа пистоледээр буудагша Александр Кондрашин шэлэн абалгын шатада түрүү һуури эзэлжэ шадаа. Мүн финалда тэрэ баһа мэргэнээр буудажа, дүй дүршэл ехэтэй Московско можын түлөөлэгшэ Антон Аристарховта шүүгдээ. Тиигэжэ Буряадай тамиршан мүнгэн медальда хүртэһэн байна.

Командна микст тоосоондо Яна Енина Александр Кондрашин хоёр һайн дүнгүүдые харуулжа, гурбадахи һуури эзэлээ. Удмурт Уласай болон Москвагай тамиршад эндэ түрүүлжэ гараа.

Тус мүрысөөнэй түгэсэбэшье, ехэнхи тамиршад гэр гэртээ тараагүй. Юуб гэхэдэ, Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд болон эндэ шалгарһан тамиршад һорилгын хэмжээ ябуулгада үлэбэ гээшэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Источник: Авторай гэрэл зурагууд

Фото:  Мэргэн буудагшадай амжалта