Спорт 31 jul 2020 74

Спортын талмай хойто аймагта баригдаа

Спортын талмай хойто аймагта баригдаа

Муя аймагай Северомуйск тосхондо спортын шэнэ талмай нээлгын ёһолол болоо.

Энэ тосхоной ажаһуугшад, илангаяа үхибүүд сүлөө сагаа ганса һургуулиингаа стадион дээрэ үнгэргэдэг байһан. Буряад Уласай экономико дээшэлүүлгын талаар  тодорхойлогдоһон түсэбүүдэй ашаар энэ талмай баригдаба. Эдэй засагай яаманай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, хамта дээрээ 2 миллион шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэжэ, 16*30 метр хэмжээтэй талмай баригдаа.

Жэлэй туршада барилга ябуулагдажа, спортын ямаршье зүйлнүүдээр үхибүүд һорилго, бэлэдхэл, мииншье ерээд наадаха аргатай болоһондоо баяртай.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Эдээ засагай яаман