Спорт 15 sep 2020 278

«Барилгын» бороон

Улаан-Yдэ хотодо тамирай 16 эмхи баригдажа байна. Тэдэнэй 5-иинь хотын захиргаанай мэдэлдэ.

Тулунжа нютагта, Дээдэ Онгостой газарта тамирай элүүржүүлгын шэглэлтэй байшангууд, 57-дохи, 22-дохи, 18-дахи hургуулинуудай дэргэдэ спортын олон шэглэлтэй талмайнуудай барилга ябуулагдана. Ниислэл хотын шадархи 103-дахи газарта баригдаха тамирай байшанай дансануудай шалгалта хэгдэжэ байна. Эндэ гурбан дабхар байшан бодхоогдожо, спортын олон зүйлнүүдээр ажаhуугшад, үхибүүд бэеэ hорихо аргатай болохо.

Байгша ондо хамтадаа 500 сая түхэриг мүнгэн hомологдожо, иимэ олон байшангуудые, тамирай ордонуудые бариха аргатайбди", - гээд Буряад Уласай залуушуулай бодолгын болон спортын сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэнэ.

Барилгануудай ажал заатагүй сагтаа дүүргэгдэхэ ёhотой. Тиимэhээ энэниие шанга хиналта доро абаха хэрэгтэй, - гээд Улаан-Yдэ хотын мэр Игорь Шутенков тэмдэглэнэ.

«Демография» түсэлэй ашаар Буряад Уласта 2024 он болотор спортын шэглэлээр олон ордон, байшан, түхеэрэлгэнүүд баригдаха болоно. Һур харбалгын, хоккей наадалгын, зүүн зүгэй зүйлнүүдээр бэеэ hорилгын түбүүд, табан багахан стадионууд, тамирай найман талмайнууд баригдажа, Буряад Уластамнай Олимпиин наадануудай чемпионуудай ургажа гарахань лабтай.

Фото: egov-buryatia.ru